Level 4 Level 6
Level 5

N3 ( 101 - 200 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tất
Diễn
Tuế
Tranh
Đàm
Năng
Vị
Trí
Lưu
Cách
Nghi
Quá
Cục
Phóng
Thường
Trạng
Cầu
Chức
Dự, Dữ
Cung
Dịch
Cấu
Cát
Phí
Phó
Do
Thuyết
Nạn, Nan
Ưu
Phu
Thu, Thâu
Đoạn, Đoán
Thạch
Vi
Tiêu
Thần
Phiên
Quy, Qui
Thuật
Bị
Trạch
Hại
Phối
Cảnh
Dục
Tịch
Phỏng, Phóng
Thừa
Tàn
Tưởng
Thanh
Niệm
Trợ
Lao, Lạo
Liệt
Nhiên
Hạn
Truy
Thương
Diệp
Truyền
Động
Hình
Cảnh
Lạc
Hảo
退
Thoái, Thối
Đầu
Phụ
Độ
Thất
Sai
Mạt
Thủ
Nhược
Chủng
Mỹ
Mệnh
Phúc
Vọng
Phi
Quan
Sát
Đoạn
Hoành
Thâm
Thân
Dạng
Tài
Cảng
Thức
Đạt
Lương
Hậu
Trình
Mãn
Bại
Trị
Đột