Level 7 Level 9
Level 8

N2 ( 1 - 100 )


100 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Oản
Loan
Hòa
Luận
Lục
Lão
Lao, Lạo
Lộ
Liên
Luyện
Luyến
Liệt
Lịch
Linh
Linh
Lễ
Lãnh
Liệt
Lệnh
Loại
Lệ
Luân
Lục
Lãnh, Lĩnh
Lượng
Lương
Liệu
Lương
Lưỡng, Lượng
Liễu
Lạp
Lưu
Lưu
Lược
Xuất
Luật
Lục
Lợi
Noãn
Loạn
Lạc
Lạc
Lại
Dực
Dục
Dục
Dương
Dược
Yếu
Diệp
Dung, Dong
Dạng
Dung, Dong
Ấu
Dự
Dự, Dữ
Ta
Dự
Bưu
Du
Do
Dũng
Ưu
Thâu
Du
Ước
Dịch
Lệ
Mao
Diện
綿
Miên
Minh
Mệnh
Nương
Vô, Mô
Mộng
Vụ
Miên
Vị
Mãn
Mạt
Mai
Mai
Ma
Phòng
貿
Mậu
Bổng
Vọng
Bạo
Mang
Vong
Mạo
Phường
Vong, Vô
Phong
Phỏng
Pháp
Phóng