Level 9 Level 11
Level 10

Đi nhà hàng nào 1 - Cụm từ


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
let's go
đi nào
let's go to a restaurant
đi đến nhà hàng nào
is it for me?
nó là dành cho tôi sao?
a table for two people please
xin cho một bàn cho hai người
can you give us... please?
bạn làm ơn có thể đưa chúng tôi...?
can you give us a menu please?
bạn làm ơn có thể đưa chúng tôi thực đơn không?
can you give us a fork please?
bạn làm ơn có thể cho chúng tôi một cái nĩa không?
are you ready?
các bạn sẵn sàng chưa?
are you ready to order?
các bạn sẵn sàng gọi (thức ăn) chưa?
you can try the wine
bạn có thể thử rượu này
you can order the beer
bạn có thể gọi bia này
yes please
vâng làm ơn
no thanks
không cám ơn
can you give us the bill please?
bạn làm ơn có thể đưa chúng tôi hoá đơn không?
can you give us a knife please?
bạn có thể đưa chúng tôi một con dao không?
can you give us a spoon please?
bạn có thể đưa chúng tôi một cái thìa không?
are you ready to eat?
các bạn sẵn sàng ăn chưa?
are you ready to try the wine?
các bạn sẵn sàng thử rượu này chưa?