Level 102 Level 104
Level 103

Quá khứ 3 - động từ quy tắc


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
helped
đã giúp đỡ
waited
đã chờ đợi
wanted
đã muốn
tried
đã thử
asked
đã hỏi
studied
đã học
ordered
đã gọi món
peed
đã đi tè
travelled
đã du lịch
cried
đã khóc
lived
đã sống
loved
đã yêu