Level 105 Level 107
Level 106

Ôn tập tổng quát 1


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I always play a game with my sister and then we watch TV
tôi luôn luôn chơi một trò chơi với chị của tôi và sau đó chúng tôi xem TV
I'll buy an old car because a new one is too expensive
tôi sẽ mua một chiếc xe cũ vì một chiếc xe mới quá đắt
she thinks the restaurant is near the church
cô ấy nghĩ nhà hàng gần nhà thờ
will your grandma make the cake today?
bà của bạn sẽ làm cái bánh hôm nay không?
my grandad wants to buy a new book so we are going to the bookshop
ông của tôi muốn mua một quyển sách mới vì thế chúng tôi đang đi đến hiệu sách
will you go with him to the party because you like him?
bạn sẽ đi với anh ta đến buổi tiệc vì bạn thích anh ấy không?
she can give us the menu but we are not ready to order anything
cô ấy có thể đưa chúng tôi thực đơn nhưng chúng tôi chưa sẵn sàng gọi đồ ăn
we have to be in London tomorrow so we'll go by train tonight
chúng tôi phải tới Luân Đôn nội trong ngày mai vì thế chúng tôi sẽ đi bằng tàu tối nay
they will show us the menu but we will not order anything
họ sẽ cho chúng ta coi thực đơn nhưng chúng ta sẽ không gọi gì cả