Level 111 Level 113
Level 112

Ôn tập tổng quát 2


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
does your boyfriend study every day?
bạn trai của bạn có học mỗi ngày không?
what are you going to do later?
lát nữa bạn sẽ làm cái gì?
is he a good psychologist?
anh ấy là một nhà tâm lý tốt không?
we should go to London because I want to speak English
chúng ta nên đi đến Luân Đôn vì tôi muốn nói tiếng Anh
I'll play a game with my sister and then watch TV
tôi sẽ chơi một trò chơi với chị của tôi và sau đó xem TV
when should I call the doctor?
tôi nên gọi bác sĩ khi nào?
are you guys going to play a game this afternoon?
các bạn sẽ chơi một trò chơi vào chiều nay không?
we think we'll be in Hanoi for three months
chúng tôi nghĩ chúng tôi sẽ ở Hà Nội trong ba tháng
will my mum be back before six o'clock?
mẹ của tôi sẽ trở lại trước sáu giờ chứ?
what will you do in Vietnam next summer?
bạn sẽ làm cái gì ở Việt Nam trong mùa hè năm sau?