Level 112
Level 113

Quá khứ 11 - Ôn tập tổng quát


11 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
we wanted to go to a restaurant and then go to a bar
chúng tôi đã muốn đi đến một nhà hàng và sau đó đi đến một quán bar
I went running because I couldn't sleep
tôi đã đi chạy vì tôi không ngủ được
my mum thought I met you in a library
mẹ của tôi đã nghĩ tôi gặp bạn trong thư viện
you had to go to Liverpool so you bought a train ticket
bạn đã phải đi đến Liverpool vì thế bạn đã mua một vé tàu
which was your favourite beer in Germany?
bạn đã thích bia gì ở nước Đức?
when did you go to university?
bạn đã đi học đại học khi nào?
where could you buy more wine?
bạn đã có thể mua thêm rượu ở đâu?
was my grandma a boring teacher?
bà của tôi đã là một giáo viên nhàm chán sao?
did your mum meet your dad in a train station?
mẹ của bạn đã gặp bố của bạn trong một ga xe lửa sao?
could you visit your friend or was he too sick?
bạn đã có thể thăm bạn của bạn hay anh ấy đã ốm quá nặng?
I couldn't visit my family because they lived miles away
tôi đã không thể thăm gia đình của tôi vì họ đã sống cách rất xa