Level 38 Level 40
Level 39

Hỏi phương hướng 1 - Cụm từ


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
where is the train station?
ga xe lửa ở đâu
where is the city centre?
trung tâm thành phố ở đâu?
the park is over there
công viên là bên kia
we have a problem
chúng tôi có một vấn đề
do you have a map?
bạn có một bản đồ không?
I have a guide book
tôi có một quyển sách hướng dẫn
I'm a foreigner
tôi là một người nước ngoài
we are lost
chúng tôi bị lạc
I'm a little confused
tôi hơi bối rối
where are you going?
bạn đang đi đâu?
I'm going to Spain
tôi đang đi Tây Ban Nha
she's going to a bar
cô ấy đang đi đến một quán bar
the bar is over there
quán bar là bên kia
I'm going to the theatre
tôi đang đi đến nhà hát
I want to find the library
tôi muốn tìm thư viện
I want to find my friends
tôi muốn tìm bạn của tôi
he wants to find his friends
anh ấy muốn tìm bạn của anh ấy
actually we have a map
thật ra chúng tôi có một bản đồ
he's a foreigner
anh ấy là một người nước ngoài
where is he going?
anh ấy đang đi đâu?
where is she going?
cô ấy đang đi đâu?
we are going to the train station
chúng tôi đang đi đến ga xe lửa
she's going to the city centre
cô ấy đang đi đến trung tâm thành phố
he wants to find the park
anh ấy muốn tìm công viên
she wants to find the bar
cô ấy muốn tìm quán bar