Level 40 Level 42
Level 41

Đi nhà hàng nào 3 - Cụm từ


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I would like some breakfast please
làm ơn cho tôi chút bữa sáng (lịch sự)
we would like some red wine please
làm ơn cho chúng tôi chút rượu đỏ (lịch sự)
would you like more beer?
các bạn muốn thêm bia không?
would you like more bread?
các bạn muốn thêm bánh mì không? (lịch sự)
just a little
chỉ một chút
can you give me the bill please?
bạn làm ơn có thể đưa tôi hóa đơn không?
can you give me a bottle of wine please?
bạn làm ơn có thể đưa tôi một chai rượu không?
I don't have any cash
tôi không có tiền mặt
she doesn't have any tea
cô ấy không có trà
do you take cards?
bạn có chấp nhận thẻ không?
do you take cash?
bạn có chấp nhận tiền mặt không?
we would like something to eat please
làm ơn cho chúng tôi chút gì đó để ăn (lịch sự)
would you like more water?
các bạn muốn thêm nước không?
can you give me the menu please?
bạn làm ơn có thể đưa tôi thực đơn không?
do you take tips?
bạn lấy tiền boa không?