Level 42 Level 44
Level 43

Đưa ra ý kiến 2 - Cụm từ


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
I need a new hat
tôi cần một chiếc nón mới
I need a moment to think
tôi cần chút thời gian để suy nghĩ
you need a new bag
bạn cần một cái túi mới
I need a big bag
tôi cần một cái túi to
look at that
nhìn vào kia
look at this
nhìn vào đây
can I try this on?
tôi có thể thử cái này lên không?
it's really expensive
nó thật sự đắt
it's a little expensive
nó hơi đắt
this one is cheaper
cái này rẻ hơn
actually this one is bigger
thật ra cái này to hơn
he needs a big yellow hat
anh ấy cần một chiếc mũ to màu vàng
is it possible to try that hat on?
tôi có thể thử cái nón đó lên không?
is it possible to try that scarf on?
tôi có thể thử cái khăn đó lên không?
it's new
nó mới
this one is newer
cái này mới hơn