Level 45 Level 47
Level 46

Nói về người khác 2 - Từ vựng


21 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
a house
một ngôi nhà
Germany
nước Đức
a tie
một chiếc cà vạt
to wear
mặc, mang, bận (đồ)
sometimes
đôi khi
pink
hồng
white
trắng
orange
da cam
hair
tóc
blond
vàng hoe
an eye
một con mắt
brown
nâu
grey
xám
a waiter
một nam nhân viên phục vụ
a journalist
một nhà báo
a doctor
một bác sĩ
a story
một câu chuyện
to write
viết
every
mỗi
a day
một ngày
take-away
đem đi, đồ ăn đem đi