Level 60 Level 62
Level 61

Khẩn cấp 2 - Cụm từ


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
call an ambulance
gọi xe cứu thương
call the police
gọi cảnh sát
where does it hurt?
nó đau ở đâu?
my arm hurts
cánh tay của tôi đau
my back hurts
lưng của tôi đau
your leg is broken
chân của bạn bị gẫy
sometimes his neck hurts
đôi khi cổ của anh ấy đau
my foot is broken
bàn chân của tôi bị gẫy
be careful
hãy cẩn thận
call the doctor
gọi bác sĩ
my back hurts a little
lưng của tôi hơi đau một chút
your foot is broken
bàn chân của bạn bị gẫy
her finger is broken
ngón tay của cô ấy bị gẫy
his hand is broken
bàn tay của anh ấy bị gẫy