Level 66 Level 68
Level 67

Ngôn ngữ trang trọng và thân mật 1 - Cụm t


6 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
you are a really good teacher Mr. Smith
ngài thật sự là một giáo viên tốt ngài Smith
do you want to go to the museum Mrs. Taylor?
bà có muốn đi đến viện bảo tàng không bà Taylor?
do you want to come to the cinema or what?
bạn muốn đi đến rạp chiếu phim không hay là gì?
you cannot help me doctor Jones
ông không thể giúp được tôi bác sĩ Jones
would you like to buy a new bag?
quý khách muốn mua một chiếc túi mới không?
you can watch TV and eat pizza with me
bạn có thể xem tivi và ăn pizza với tôi