Level 78 Level 80
Level 79

Tương lai 1


18 words_count 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
will
sẽ
maybe
có thể
instead
thay vào đó
what will you do tomorrow?
bạn sẽ làm gì ngày mai?
what will he do tomorrow?
anh ấy sẽ làm gì ngày mai?
maybe I will go to the theatre
có thể tôi sẽ đi đến nhà hát
maybe I'll go to the cinema
có thể tôi sẽ đi đến rạp chiếu phim
maybe he'll read the newspaper
có thể anh ấy sẽ đọc báo
I'll go to the museum and to the library
tôi sẽ đi đến viện bảo tàng và đến thư viện
she'll go to the park and to the bar
cô ấy sẽ đi đến công viên và đến quán bar
do you want to go to the park tomorrow?
bạn muốn đi đến công viên ngày mai không?
do you want to go to Liverpool tomorrow?
bạn muốn đi đến Liverpool ngày mai không?
I think I'll go shopping instead
tôi nghĩ thay vào đó tôi sẽ đi mua sắm
I think I'll go to the theatre instead
tôi nghĩ tôi sẽ đi đến nhà hát thay vào đó
what will you do later today?
bạn sẽ làm cái gì lát sau trong ngày hôm nay?
we'll go to the supermarket and to the museum
chúng tôi sẽ đi đến siêu thị và đến viện bảo tàng
do you want to go to the library later today?
bạn muốn đi đến thư viện lát sau trong ngày hôm nay không?
I think I'll go to Birmingham instead
tôi nghĩ tôi sẽ đi đến Bimingham thay vào đó