Level 83 Level 85
Level 84

Ngôn ngữ trang trọng và thân mật 2


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to hang out
gặp (bạn bè) và tán dóc
a singer
một ca sĩ
sweetheart
em yêu
a phone
một chiếc điện thoại
do you guys want to hang out later today?
lát nữa hôm nay các bạn có muốn gặp và tán dóc không?
can you take me to this hotel please?
bạn có thể làm ơn đưa tôi đến khách sạn này không?
you are a terrible singer
bạn là một ca sĩ dở tệ
do you need a new phone sweetheart?
em cần một điện thoại mới không em yêu?
what would you like to do tomorrow Mrs. Taylor?
bà muốn làm gì ngày mai bà Taylor?