Level 1 Level 3
Level 2

Book I Stage 2


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
amīcus amīcī m
друг
ancilla ancillae f
служанка, рабыня
anxius anxia anxium
встревоженный
argentārius argentāriī m
меняла, банкир
audiō audīre audīvī audītus
слышать, слушать
cantō cantāre cantāvī
петь
cēna cēnae f
обед
cēnō cēnāre cēnāvī
обедать
cōnsūmō cōnsūmere cōnsūmpsī cōnsūmptus
съедать
coquō coquere coxī coctus
готовить
dēlectō dēlectāre dēlectāvī dēlectātus
развлекать, радовать
dominus dominī m
хозяин
et
и
exspectō exspectāre exspectāvī exspectātus
ждать
gustō gustāre gustāvī
пробовать
laetus laeta laetum
радостный
laetissimus
очень радостный
laudō laudāre laudāvī laudātus
хвалить, восхвалять
lectus lectī m
ложе, кровать
magnificē
великолепно
mercātor mercātōris m
купец
mox
скоро
nōn
не
numerō numerāre numerāvī numerātus
считать
optimus optima optimum
очень хороший, отличный, лучший
parātus parāta parātum
готовый, подготовленный
pāvō pāvōnis m
павлин
pecūnia pecūniae f
деньги
portō portāre portāvī portātus
носить
quoque
также, тоже
recumbō recumbere recubuī
ложиться
respondeō respondēre respondī
отвечать
salūtō salūtāre salūtāvī salūtātus
приветствовать
salvē salvēte!
здравствуй!
spectō spectāre spectāvī spectātus
глядеть, смотреть на
suāviter
приятно
videō vidēre vīdī vīsus
видеть, смотреть
vīlla vīllae f
поместье
vīnum vīnī n
вино
vīsitō vīsitāre vīsitāvī vīsitātus
посещать
vituperō vituperāre vituperāvī vituperātus
ругать
vocō vocāre vocāvī vocātus
звать