Level 25 Level 27
Level 26

Book III Stage 26


55 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adstō adstāre adstitī
стоять возле
adventus adventūs m
приближение, прибытие
aliī ... aliī
одни ... другие
arma armōrum n pl
оружие
blanditiae blanditiārum f pl
лести (лесть)
caecus caeca caecum
слепой
Calēdonia Calēdoniae f
Шотландия
cohors cohortis f
когорта
cōnstituō cōnstituere cōnstituī cōnstitūtus
решаться
continuus continua continuum
непрерывный
corrumpō corrumpere corrūpī corruptus
портить, подкупать
dētestātus dētestāta dētestātum
проклятый
dēvorō dēvorāre dēvorāvī dēvorātus
пожирать
diffīsus diffīsa diffīsum
усомнившийся
dīligentius
более усердно
disciplīna disciplīnae f
порядок, дисциплина
falsum falsī n
ложь
gaudeō gaudēre
радоваться
hortātus hortāta hortātum
ободрённый
ignārus ignāra ignārum
незнающий
in animō volvere
лелеять в мыслях, обдумывать
in prīmīs
в частности
inānis ināne
пустой, бессмысленный
indicium indiciī n
знак, доказательство
inimīcitia inimīcitiae f
вражда
īnsānia īnsāniae f
безумие
iō!
о! ура!
ea
они, эти (pl. оно)
(eī) moriendum est
(он) должен умереть
num
(ещё) теперь
opēs opum f pl
состояние, богатство
opprimō opprimere oppressī oppressus
давить, подавлять
paulō
немного
perrumpō perrumpere perrūpī perruptus
прорываться, врываться
poliō polīre polīvī polītus
полировать
prīncipia prīncipiōrum n pl
штаб-квартира
prius
раньше, прежде
prō certō habēre
знать наверняка
prōdō prōdere prōdidī prōditus
предавать
proficīscendum
необходимо начинать
prūdēns prūdentis
разумный, сознательный
pūrgō pūrgāre pūrgāvī pūrgātus
чистить
quot?
сколько?
sēditiō sēditiōnis f
восстание
если
sōlum
только, лишь
spernō spernere sprēvī sprētus
презирать, отвергать, пренебрегать
squālidus squālida squālidum
грязный
strēnuē
усердно, бодро
studium studiī n
старание; изучение
tribūnal tribūnālis n
возвышение
tribūnus tribūnī m
трибун
ut
2) с тем чтобы, пусть
victōria victōriae f
победа
volvō volvere volvī volūtus
вращать, катить