Level 31 Level 33
Level 32

Book IV Stage 32


69 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abdūcō abdūcere abdūxī abductus
уводить
adipīscor adipīscī adeptus sum
добиваться
adloquor adloquī adlocūtus sum
заговаривать, обращаться к
admīror admīrārī admīrātus sum
удивляться
ambitiō ambitiōnis f
подкуп
aper aprī m
вепрь, кабан
at
но
avis avis f
птица
cāsus cāsūs m
крах, ошибка, случай
circulus circulī m
обод, обруч
concrepō concrepāre concrepuī
скрипеть, щёлкать, греметь
cōnor cōnārī cōnātus sum
пытаться
culpō culpāre culpāvī
обвинять
dēns dentis m
зуб
digitus digitī m
палец
discordia discordiae f
раздор
dōnīs corrumpere
подкупать
edō edere ēdī ēsus
есть
effūsīs lacrimīs
обливаться слезами
ēn Rōmānī!
вот так римляне!
ērubēscō ērubēscere ērubuī
смущаться, стыдиться
exīstimō exīstimāre exīstimāvī exīstimātus
полагать, считать
Falernus Falerna Falernum
фалернский
fōrma fōrmae f
красота, внешность
glōriāns glōriantis
хвастающийся
Hateriānus Hateriāna Hateriānum
принадлежащий Гатерию
hortor hortārī hortātus sum
ободрять, побуждать
iamdūdum
с давних пор
ignōscō ignōscere ignōvī +dat
прощать
immo
но вернее
inlātus inlāta inlātum
внесённый
īnfīgō īnfīgere īnfīxī īnfīxus
прикреплять
īnfundō īnfundere īnfūdī īnfūsus
наливать
inopia inopiae f
нищета
eiusmodī
такого рода
lacrimīs effūsīs
облившиеся слезами
lānx lancis f
блюдо, миска
mē auctōre
по моему совету
minor minārī minātus sum +dat
угрожать
nec ... nec
как не ... так и не
oblītus oblīta oblītum
забытый
optimus quisque
лучший человек
orbis orbis m
круг, шар, мир
orbis terrārum
мир
perfodiō perfodere perfōdī perfossus
ковырять (в зубах)
perterreō perterrēre perterruī perterritus
устрашать
petauristārius petauristāriī m
эквилибрист
philosophia philosophiae f
философия
pīpiō pīpiāre pīpiāvī
чирикать
plausus plausūs m
рукоплескание
positus posita positum
положенный
priusquam
прежде чем
proficīscor proficīscī profectus sum
начинать, намереваться
quisque quaeque quidque
каждый
rē vērā
в действительности
revocō revocāre revocāvī revocātus
отзывать
scīlicet
разумеется
senectus senectūtis f
старость
sequor sequī secūtus sum
следовать
sevērus sevēra sevērum
строгий
Stōicus Stōicī m
стоик
suspicor suspicārī suspicātus sum
подозревать
temperāns temperantis
умеренный, сдержанный
tranquillē
спокойно
trānsiliō trānsilīre trānsiluī
перепрыгивать
utrum ... necne
ли ... или нет
vel
или, и ... и
Venus Veneris f
Венера (богиня любви)
vetus veteris
старый