Level 32 Level 34
Level 33

Book IV Stage 33


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
aeternus aeterna aeternum
вечный
angelus angelī m
ангел
as assis m
асс (мелкая монета)
Augustī lībertus
вольноотпущенник императора Августа
aurīga aurīgae m
возница, рулевой
certē
несомненно
Chrīstiānī Chrīstiānōrum m pl
христианине
circus circī m
арена, цирк
Circus Maximus
Большой цирк (ипподром в Риме)
comitor comitārī comitātus sum
провожать, сопровождать
compluvium compluviī n
комплувий (отверстие в крыше)
conclāve conclāvis n
комната
cōnspicor cōnspicārī cōnspicātus sum
замечать
contrā
напротив, с другой стороны
convolvō convolvere convolvī convolūtus
запутывать
crux crucis f
крест
dēclārō dēclārāre dēclārāvī dēclārātus
заявлять, объявлять
dēspiciō dēspicere dēspexī
смотреть свысока, презирать
dētrahō dētrahere dētrāxī dētractus
валить
diabolus diabolī m
злой дух
discipulus discipulī m
ученик
duodecim
двенадцать
evangelium evangeliī n
хорошие новости, Евангелие
glōria glōriae f
слава
impudēns impudentis
бесстыдный
in perpetuum
навсегда
interrumpō interrumpere interrūpī interruptus
прерывать
iūdicō iūdicāre iūdicāvī iūdicātus
судить
latebrae latebrārum f pl
тайник
longurius longuriī m
шест
moriēns morientis
умирающий
mōtus mōtūs m
движение
mussitō mussitāre mussitāvī
шептать
pantomīmus pantomīmī m
мим
minor minōris
более маленький
pendeō pendēre pependī
висеть
perpetuus perpetua perpetuum
непрерывный, вечный
perturbō perturbāre perturbāvī perturbātus
приводить в беспорядок, ошеломлять
polliceor pollicērī pollicitus sum
обещать
praecipitō praecipitāre praecipitāvī
свергать
praedīcō praedīcere praedīxī praedictus
предсказывать
praeter +acc
кроме
prōnūntiō prōnūntiāre prōnūntiāvī prōnūntiātus
объявлять, оглашать
prophēta prophētae m
пророк
quasi
как будто
rēgnō rēgnāre rēgnāvī
царствовать
resurgō resurgere resurrēxī
снова вставать
scālae scālārum f pl
ступеньки, лестница
sē praecipitāre
бросаться
simul
одновременно
statūra statūrae f
рост, величина
sternō sternere strāvī strātus
валить, повергать
suffīgō suffīgere suffīxī suffīxus
приколачивать
suspīciōsus suspīciōsa suspīciōsum
подозрительный
tapēte tapētis n
ковёр
tībia tībiae f
флейта
tībiīs cantāre
играть на флейте
valedīcō valedīcere valedīxī
прощаться
verber verberis n
удар
vīsus vīsa vīsum
увиденный
vitium vitiī n
недостаток, изъян