Level 34 Level 36
Level 35

Book V Stage 35


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
admoneō admonēre admonuī admonitus
напоминать, советовать
adulor adulārī adulātus sum
льстить
affirmō affirmāre affirmāvī
доказывать
aliquī aliqua aliquod
какой-либо, некоторый
Calēdoniī Calēdoniōrum m pl
шотландцы
colōnus colōnī m
крестьянин-арендатор, колонист
cum prīmum (quum prīmum)
как только
epigramma epigrammatis n
эпиграмма
Germānī Germānōrum m pl
германцы
Germānus Germāna Germānum
германский
ideō
потому
ideō ... quod
потому ... что
invideō invidēre invīdī invīsus
завидовать
īrāscor īrāscī īrātus sum +dat
сердиться
litterae litterārum f pl
письмо, литература
male
плохо
mentior mentīrī mentītus sum
лгать
nōminō nōmināre nōmināvī nōminātus
называть по имени
nōnnumquam
иногда
nūgae nūgārum f pl
пустяки, вздор
officium officiī n
долг, обязанность
ōtium ōtiī n
отдых, досуг
patria patriae f
родина
prīvātus prīvāta prīvātum
личный
quadrīga quadrīgae f
колесница
quaesō quaesere
просить
querēla querēlae f
жалоба
quōdam
от некоторого, некоторым (abl. некоторый, ое)
recitātiō recitātiōnis f
зачитывание
rēctē
прямо
reprehendō reprehendere reprehendī reprehēnsus
осуждать, порицать
rūs rūris n
деревня
salūtem dīcere
приветствовать (в письме)
sēiūnctus sēiūncta sēiūnctum
отдельный, несогласный
sīcut ... ita
как ... так
triumphus triumphī m
торжественное шествие
triumphum agere
отмечать победу
turpis turpe
позорный
tyrannus tyrannī m
деспот, тиран
vēnor vēnārī vēnātus sum
охотиться
vīcīnus vīcīnī m
сосед