Level 39
Level 40

Book V Stage 40


70 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
accūsātiō accūsātiōnis f
обвинение
accūsātor accūsātōris m
обвинитель
ācriter
остро
adiūtor adiūtōris m
помощник
adversus +acc
против
aliī alia ...
одно ... другое
amīcus amīca amīcum
дружеский
antidotum antidotī n
противоядие, средство
auxiliō esse
помогать кому-л.
bona bonōrum n pl
добро, имущество
caedes caedis f
убийство
circumeō circumīre circumiī
ходить кругом
cognitiō cognitiōnis f
расследование, следствие
cognitiō senātūs
расследование сенатом
cōnscīscō cōnscīscere cōnscīvī
причинять
crīmen crīminis n
обвинение
crūdēliter
безжалостно
damnātiō damnātiōnis f
осуждение, приговор
dēfēnsiō dēfēnsiōnis f
защита
dēiectus dēiecta dēiectum
разочарованный, подавленный
dēripiō dēripere dēripuī dēreptus
срывать
dēspērātiō dēspērātiōnis f
отчаяние
dī īnferī
боги преисподней
dictus dicta dictum
утверждённый
dīversus dīversa dīversum
различный
Fāstī Fāstōrum m pl
списки высших должностных лиц
fingō fingere fīnxī fictus
притворяться, выдумывать, затевать
firmus firma firmum
крепкий
furor furōris m
бешенство, ярость
fūrtum fūrtī n
кража
imāgō imāginis f
изображение, картина, изваяние
impetrō impetrāre impetrāvī
достигать, получать
implicō implicāre implicāvī implicātus
вовлекать
imprōvīsus imprōvīsa imprōvīsum
неожиданный
incīdō incīdere incīdī incīsus
рассекать, порезать
īnferus īnfera īnferum
подземный, относящийся к преисподней
innocentia innocentiae f
невиновность
īnstō īnstāre īnstitī
угрожать
iūdicium iūdiciī n
суд, приговор
licet licēre
можно, позволено
mihi licet
пусть так
līs lītis f
тяжба
mereō merēre meruī
заслуживать, быть достойным
minae minārum f pl
угрозы (перен.)
Mithridāticum bellum
война с Митридатом
mortem sibi cōnscīscere
лишать себя жизни
mūniō mūnīre mūnīvī mūnītus
ограждать, предохранять
periūrium periūriī n
клятвопреступление
praetōriānus praetōriāna praetōriānum
относящийся к преторской гвардии
prīncipātus prīncipātūs m
верховенство, власть цезарей
pūblicō pūblicāre pūblicāvī pūblicātus
конфисковать
Pūnicus Pūnica Pūnicum
карфагенский, пунический
cuiuscumque
какого бы ни
quīcumque quaecumque quodcumque
какой бы ни
reliquiae reliquiārum f pl
остатки
restituō restituere restituī restitūtus
восстанавливать
Salviō auctōre
по совету Сальвия
sē gerere
вести себя, поступать
sēdō sēdāre sēdāvī sēdātus
подавлять, усмирять
senātus senātūs m
сенат
socia sociae f
подруга, спутница, компаньон
socius sociī m
товарищ, спутник, компаньон
speciēs speciēī f
вид, внешность
suppliciter
умоляюще, смиренно
supprimō supprimere suppressī suppressus
топить; сдерживать
testimōnium testimōniī n
свидетельство
ūsus ūsūs m
пользование
ūsuī esse
употребляться
vēna vēnae f
вена, жила
vestem mūtāre
надеть траурные одежды