Level 7 Level 9
Level 8

Book I Stage 8


85 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
adiuvō adiuvāre adiūvī
помогать
agnōscō agnōscere agnōvī agnitus
узнавать, познавать
alter altera alterum
другой (из двух), второй
attonitus attonita attonitum
изумлённый
audācissimē
очень смело
benignus benigna benignum
радушный, ласковый, добрый
bēstia bēstiae f
зверь
bēstiārius bēstiāriī m
гладиатор, борющийся со зверями
callidus callida callidum
искусный, умный
celebrō celebrāre celebrāvī celebrātus
праздновать
cervus cervī m
олень
Christiānus
христианин
cīvis cīvis m f
гражданин
clausus clausa clausum
закрытый
compleō complēre complēvī complētus
заполнять
comprehendō comprehendere comprehendī comprehēnsus
ловить, схватывать
dēcipiō dēcipere dēcēpī dēceptus
обманывать
dēstringō dēstringere dēstrīnxī dēstrictus
срывать, обнажать (меч)
diēs diēī m f
день, дата
diēs nātālis diēī nātālis m
день рождения
doleō dolēre doluī
страдать
ēdō ēdere ēdidī ēditus
устраивать
ēsuriō ēsurīre
голодать
ēvītō ēvītāre ēvītāvī ēvītātus
избегать
exclāmō exclāmāre exclāmāvī
восклицать
expedītus expedīta expedītum
легко вооружённый
extrahō extrahere extrāxī extractus
вытаскивать
ferōx ferōcis
свирепый, жестокий
ferōcissimus
очень свирепый
fortissimus
очень храбрый
fortiter
храбро
fremō fremere fremuī fremitus
рычать, реветь
frūstrā
напрасно
fugiō fugere fūgī
убегать, избегать
graviter
тяжело, серьёзно, крепко
hic haec hoc
этот, эта, это
hunc
этого (acc. этот)
ignāvus ignāva ignāvum
ленивый, трусливый
inimīcus inimīcī m
враг
interficiō interficere interfēcī interfectus
убивать
īrātissimus
очень сердитый
iterum
снова
lambo lambere lambī lambitus
лизать
longissimus
очень длинный
magnificus magnifica magnificum
великолепный
missiō missiōnis f
освобождение
mors mortis f
смерть
murmillō murmillōnis m
мирмиллон (гладиатор)
Nūcerīnī
нукерийцы
nūntiō nūntiāre nūntiāvī nūntiātus
объявлять, сообщать
obdormiō obdormīre obdormīvī
засыпа́ть
olfaciō olfacere olfēcī olfactus
обонять, чуять
ostendō ostendere ostendī ostentus
показывать
pēs pedis m
нога, лапа
pollex pollicis m
большой палец
posteā
позже
prōvocō prōvocāre prōvocāvī prōvocātus
вызывать, бросать вызов
quam
как
quam
чем
quam celerrimē
как можно быстрее
quam
которую (acc. которая)
rētiārius rētiāriī m
гладиатор с сетью
retineō retinēre retinuī retentus
удерживать, сдерживать
rīdiculus rīdicula rīdiculum
смешной
Rōmānus Rōmāna Rōmānum
римский
saepe
часто
salūs salūtis f
безопасность, здоровье
senātor senātōris m
сенатор
sonō sonāre sonuī
звучать
spectāculum spectāculī n
представление, зрелище
spīna spīnae f
шип
splendidus splendida splendidum
сияющий, роскошный, впечатляющий
suus sua suum
свой
trēs tria
три
trīstis trīste
печальный
trīstissimus
очень печальный
tuba tubae f
труба
turbulentus turbulenta turbulentum
бурный, беспорядочный
ūnus ūna ūnum
один
vehementer
сильно, бурно
vēnātiō vēnātiōnis f
охота
vertō vertere vertī versus
поворачивать
victor victōris m
победитель
vīgintī
двадцать
vulnerō vulnerāre vulnerāvī vulnerātus
ранить