Level 8 Level 10
Level 9

Book I Stage 9


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abeō abīre abiī
уходить
accipiō accipere accēpī acceptus
получать
aeger aegra aegrum
больной
apodytērium apodytēriī n
предбанник
āthlēta āthlētae m
атлет
aurae aurārum f pl
воздух
cōnsentiō cōnsentīre cōnsēnsī
соглашаться
cupiō cupere cupīvī
хотеть
decem
десять
dēnārius dēnāriī m
денарий (монета в 4 сестерция)
discus discī m
диск
domina dominae f
госпожа
dōnum dōnī n
дар, подарок
ēligō ēligere ēlēgī ēlēctus
выбирать
ēmittō ēmittere ēmīsī ēmissus
метать, высылать
ēvolō ēvolāre ēvolāvī
улетать
ferō ferre tulī lātus
приносить, нести
frangō frangere frēgī frāctus
ломать
frāctus frācta frāctum
сломанный
gerō gerere gessī gestus
носить; совершать
grātiae grātiārum f pl
благодарности
grātiās agere
благодарить
hae
эти (pl. эта)
induō induere induī indūtus
надевать
intus
внутри
inveniō invenīre invēnī inventus
находить
līberī līberōrum m pl
дети
longē
далеко
māne
утром
medius media medium
центральный
mihi
мне
nāsus nāsī m
нос
nimium
слишком много
novus nova novum
новый
num?
... ли?
offerō offerre obtulī oblātus
предлагать
palaestra palaestrae f
гимнастическая школа
parcō parcere pepercī +dat
беречь, жалеть
parce!
сжалься!
pauper pauperis m
бедняк
pauper pauperis
бедный
pauperrimus
очень бедный
percutiō percutere percussī percussus
ударять, пронзать
pōnō pōnere posuī positus
класть, размещать
porticus porticūs f
колоннада
pulcherrimus
очень красивый
quantī?
за сколько? по какой цене?
quadrāgintā
сорок
quīndecim
пятнадцать
quīnquāgintā
пятьдесят
redeō redīre rediī
возвращаться
sordidus sordida sordidum
грязный
statua statuae f
статуя
thermae thermārum f pl
бани, купальни
tibi
тебе
toga togae f
тога
trīgintā
тридцать