Level 19
Level 20

1945 Chúc mừng nhá !!!


44 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sao
vận
nho
dụ
soái
nọa
tứ
mỗ
phú
nhất
đậu
hoạt
kiệm
tân
tiêu
kiển
chiếu
tiệm
lại
hồ
mẫu
bính
tiển
tố
hặc
lạm
khẩn
đằng
đãn
yết
ban
sùng
tỉ
chùy
ngu
tuân
nhị
chước
thả
trướng
cân
trẫm