Level 33 Level 35
Level 34

Essentials: Connectives, Idioms & Prepositions


130 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
fel arfer
usually
weithiau
sometimes
yn aml
often
pob amser
all the time
o dro i dro
from time to time
trwy'r amser
all the time*
yn awr ac yn y man
now and again
yn rheolaidd
regularly
y llynedd
last year
y flwyddyn nesaf
next year
eleni
this year
yfory
tomorrow
trennydd
the day after tomorrow
ddoe
yesterday
echdoe
the day before yesterday
heddiw
today
yr wythnos nesaf
next week
yr wythnos hon
this week
yr wythnos diwethaf
last week
y penwythnos nesaf
next weekend
y penwythnos diwethaf
last weekend
Ddydd Sul diwethaf
last Sunday
toc
soon*
neithiwr
last night
noswaith
evening
nos Iau
Thursday evening
pob nos
every evening
pob dydd
every day
nos wener
Friday evening
Ddydd Sadwrn
on Saturday
Ddydd Sul
on Sunday
gyda
with
heb
without
ar y cyfan
on the whole
eto
again
wedyn
then*
ar y llaw arall
on the other hand
felly
so
sut bynnag
however
a ddiwedd y dydd
at the end of the day
a dweud y gwir
to tell the truth
unwaith ac am byth
once and for all
mynd o ddrwg i waeth
go from bad to worse
rhoi'r gorau i
to give up
hefyd
as well
yn gyntaf
firstly
yn olaf
finally
yn ystod
during
pob hyn a hyn
every now and then
ar hyn o bryd
at the moment
yna
then
cyn hynny
before then
ar ôl hynny
after then
serch hynny
though
yn ddelfrydol
ideally
dros ben
extremely*
oherwydd
because of
achos
because
dros
over / at
yn ffodus
fortunately
yn anffodus
unfortunately
er mwyn
in order to
yn gyffredinol
generally
ar un llaw
on one hand
gan gynnwys
including
yn bennaf
mainly
yn fuan
soon
eraill
other
yn bendant
definitely
dim ond
only
dim ond weithiau
only sometimes
[yr] hydref
autumn
[y] gwanwyn
spring
[y] gaeaf
winter
Ionawr
January
[yr] haf
summer
Chwefror
February
Mawrth
March
Ebrill
April
Mai
May
Mehefin
June
Gorffennaf
July
Awst
August
Medi
September
Hydref
October
Tachwedd
November
Rhagfyr
December
Dydd Llun
Monday
Dydd Mawrth
Tuesday
Dydd Mercher
Wednesday
Dydd Iau
Thursday
Dydd Gwener
Friday
Dydd Sadwrn
Saturday
Dydd Sul
Sunday
eitha
quite
rhy
too (much)
ers blynyddoedd
for years
eitha da
quite good
tipyn bach
a little bit
fy
my
dy
(s) your
ei
his
ei
her
ein
ours
eich
(pl) your
sawl
several
dros y flynyddoedd
over the years
digonedd
plenty
os
if (present tense)
pe
if (conditional tense)
yn wir
indeed
chwaith
either
dan
under
cyn bo hir
before long
cyn gynted â phosibl
as soon as possible
erbyn hyn
by now
mae'n hen bryd
it's high time
i
to / for
o
of / from
rhwng
between
tan
until
trwy
through
yn arbennig
especially
dros
over / for
sef
which is
er enghraifft
for example
cyn
before
ar ôl
after
ymlaen llaw
beforehand
diweddarach
later