Level 40 Level 42
Level 41

Charity and Part-Time Work Vocabulary


166 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gweithio
to work
gwirfoddoli
to volunteer
gwirfoddolwr
a volunteer
gweithiwr
worker
elusen [f]
a charity
swydd [f]
job
swyddi
jobs
athro
teacher (male)
athrawes
teacher (female)
cyfreithiwr
solicitor
meddyg
doctor
nyrs
nurse
deintydd
dentist
postmon
postman
heddwas
police officer
y heddlu
the police
milfeddyg
vet
milfeddygon
vets
gwarchodwr
carer
siopwr
shopkeeper
triniwr gwallt
hair dresser
ysgrifenyddes
secretary (female)
ysgrifennydd
secretary (male)
gyrrwr (lorri / tacsi)
(lorry / taxi) driver
cogydd
cook (male)
cogyddes
cook (female)
cigydd
butcher
pobydd
baker
ffermwr
farmer
saer
carpenter
trydanwr
electrician
llyfrgellydd
librarian
plymar
plumber
peirianydd
engineer
glanhawr
cleaner (male)
glanhawraig
cleaner (female)
cynllunydd
designer
newyddiadurwr
journalist
gweinyddwr
administrator
cyfrifydd
accountant
cyfarwyddwr
director
cynhyrchydd
producer
pensaer
architect
optegydd
optician
gwas sifil
civil servant
arlunydd
artist
ffotograffydd
photographer
gweithiwr cymdeithasol
social worker
milwr
soldier
mecanydd
mechanic
stiward
steward
diffoddwr tân
firefighter
cyfreithiwr
lawyer
adeiladwr
builder
gofalwr
caretaker
awdur
author
asiant tai
estate agent
asiant teithio
travel agent
fferyllydd
chemist / pharmacist
ffisiotherapydd
physiotherapist
gwaith elusen
charity work
gwaith gwirfoddol
voluntary work
llawn amser
full time
rhan amser
part time
yn ddi-waith
unemployed
wedi ymddeol
retired
cantores ydy Sam
Sam is a singer
mae Sam yn gweithio fel glanhawr
Sam works as a cleaner
mae Sam yn gweithio mewn garej
Sam works in a garage
mae Sam yn gweithio i Nat West
Sam works at Nat West
mae Sam yn gweithio yn y banc
Sam works in the bank
gweithle
workplace
swyddfa [f]
office
cwmni
company
dyrchafiad
promotion
dyrchafu
to promote (in a job)
diswyddo
to sack / make redundant
cyfweliad
interview
cyfweld
to interview
ennill
to earn
llungopio
photocopy
ar gyfer profiad gwaith
for work experience
cymwysterau
qualifications
gwaith ar y cyfrifiadur
work on the computer
ffeilio
to file
glanhau
to clean
ateb y ffôn
to answer the phone
gwneud te a choffi
to make tea and coffee
gweithio ar y til
to work on the till
gweini
to wait (at tables)
cwsmer
customer
prynwr
buyer
cleient
client
helpu
to help
amrywiaeth
variety
o bobl
of people
sut i
how to
dysgais i
I learnt
llawer, fel...
lots, such as...
gweithio'n galed
to work hard
gweithio gyda phobl mewn tîm
to work with people in a team
pobl [f]
people
pobl hyfryd
lovely people
pobl bwysig
important people
bogail
boss
hen bobl
old people
pobl ifanc
young people
trefnu
to organise
cyfarfod
meeting
doedd dim pwynt
there was no point
gwerthfawr
valuable
rhai pethau
some things
roedd yn brofiad...
it was a... experience
argymell
to recommend
gweithgareddau
activities
doedden nhw ddim wedi trefnu dim gweithgareddau i mi
they did not organise any activities for me
felly dysgais i ddim byd
so I learnt nothing
llwyddiant
success
faswn i byth yn argymell mynd yma
I would never recommend going here
fwynheuais i ddim rhai pethau
I didn't enjoy some things
ond roedd yn brofiad gwerthfawr
but it was valuable experience
basai'n well gyda fi bod yn yr ysgol
I would prefer to be in school
rydw i'n gwybod mwy diolch i'r profiad
I know more thanks to the experience
rydw i'n berson mwy hyderus nawr
I am a more confident person now
rydw i'n gorffen am
I finish at
dysgu sgiliau
to learn skills
hoffwn i newid
I would like to change
y cyflog
the salary
yr oriau gwaith
the working hours
y rheolau
the rules
dydw i ddim eisiau newid dim
I don't want to change anything
mae’r gwaith yn fy siwtio i’r dim
the work suits me perfectly
dechrau
to start
codi yn y bore
to get up in the morning
staff y stablau
staff from the stables
cynilo arian
to save money
mwy o amser
more time
y peth gorau ydy ymarfer y ceffylau
the best thing is exercising the horses
hoffwn i gael ceffyl fy hunan
I would like to have my own horse
cystadlu mewn sioe
compete in a show
cadeirydd
chairperson
trysorydd
treasurer
pwyllgor
committee
aelod
member
deg punt y dydd
£10 a day
ugain punt yr wythnos
£20 a week
deg punt y noson
£10 an evening
chwe phunt yr awr
£6 an hour
cymryd cyfrifoldeb
to take responsibility
yr anfanteision ydy...
the disadvantages are...
does dim amser i fynd allan
there's not time to go out
mae rhaid rhuthro gwaith cartref
having to rush homework
siarad â phobl
to talk to people
cael bwyd am ddim
to get free food
gweithio gyda'r nos
to work in the evenings
cwsmeriaid cas
nasty customers
codi arian at achos da
to raise money for a good cause
gwirfoddoli i Oxfam
to volunteer to Oxfam
ymweld â hen berson
to visit an elderly person
helpu mewn clwb plant
help in a children's club
codi arian
to raise money
deall y byd yn well
to understand the world better
helpu pobl eraill
to help other people
gwerthfawrogi beth sydd gyda ni
to appreciate what we've got
gwneud Gwobr Dug Caeredin
to do the Duke of Edinburgh Award
ymarfer siarad Cymraeg
to practice speaking Welsh