Level 42 Level 44
Level 43

Wales and Welsh Culture Vocabulary (2 in 1)


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
rydw i'n dysgu Cymraeg
I'm learning Welsh
rydw i'n gallu siarad Cymraeg
I can speak Welsh
rydw i'n ystyried fi fy hun i fod yn Gymraes
I consider myself to be Welsh
draig [f]
dragon
baner [f]
flag
eisteddfod [f]
eisteddfod
gŵyl [f]
festival
dathliad
celebration
traddodiadol
traditional
traddodiad
tradition
barddoniaeth [f]
poetry
bardd
poet
ennill y gadair
to win the chair
cystadleuaeth
competition
cyntaf
first
wythnos gyntaf / ail / trydydd
first / second / third week
trydydd
third
parchu
to respect
cystadlu
to compete
ceisio
to try
cestyll
castles
mynyddoedd
mountains
cenedlaethol
national
Stadiwm y Mileniwm
Millennium Stadium
Canolfan Mileniwm Cymru
Wales Millennium Centre
hanes
history
diwylliant
culture
poblogaeth
population
mae tair miliwn o bobl yn byw yng Nghymru
three million people live in Wales
prifddinas Cymru ydy Caerdydd
the capital city of Wales is Cardiff
llywodraeth
government
Mae Cymru'n rhan o Brydain ond mae Cynulliad Cenedlaethol yng Nghymru hefyd.
Wales is part of Britain, but there is a National Assembly in Wales too.
Mae'r Cynulliad yn cyfarfod yn y Senedd ym Mae Caerdydd.
The Assembly meets in the Senedd in Cardiff Bay
Y Ddraig Goch ydy Baner Cymru.
The Red Dragon is the flag of Wales.
Yr Wyddfa ydy mynydd uchaf yng Nghymru.
Snowdon is the highest mountain in Wales.
Mae'n 1085m o uchder.
It is 1085m in height.
Nawddsant Cymru ydy Dewi Sant.
The Patron Saint of Wales is Saint David.
Mae Cymru'n wlad ddwyieithog.
Wales is a bilingual country.
Mae Cymraeg a Saesneg yn ieithoedd swyddogol.
Welsh and English are official languages.
mae Cymru'n enwog am...
Wales is famous for...
mae delwedd Cymru'n ystrydebol iawn
Wales' image is very stereotypical
twristiaeth
tourism
cefn gwlad
countryside
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
National Library of Wales
mae'r Gymraeg yn hen iaith, yn henach na Saesneg
Welsh is an old language, older than English
mae hi'n mynd nôl i'r chweched ganrif
it goes back to the sixth century
hoffwn i siarad yr iaith yn rhugl
I would like to speak the language fluently
mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg yno
lots of people speak Welsh there