Level 14 Level 16
Level 15

561 - 600


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gestalte: schoonheid
forma
opperbevelhebber: keizer
imperator; imperatoris
boek
liber; libri
(aan)komen; bereiken
pervenio (pervenire)
meest; zeer veel
plurimus; -a; -um
aangezien; omdat
quoniam
vinden; te weten komen
reperio (reperire)
te Rome
Romae
naar Rome
Romam
gebruik: nut
usus; usus
zich omdraaien
se vertĕre; se vertisse
wenden
verto (vertĕre)
veranderen in
verto (vertĕre) (in + acc.)
perf. van abeo
abii
ppp. van abeo
abitus
weggaan
abeo (abire)
tot nu toe; nog
adhuc
verschillend (diversa; diversum): tegengesteld
diversus; -a; -um
weinige(n); enkele(n)
pauci; -orum (mv.)
te gronde richten: verliezen
perdo (perdĕre)
perf. act. van rego
rexi
leiden: regeren
rego (regĕre)
akker; land
ager; agri
redding; behoud: gezondheid
salus; salutis
open; openbaar
apertus; -a; -um
openen
aperio (aperire)
burger
civis; civis
het valt te beurt; het gebeurt
contingit
(aan)raken: bereiken
contingo (contingĕre)
onderste; diepste
imus; -a; -um (= inferus; -a, -um) (inferior, in
lager: minder; zwakker
inferior; inferioris
bewoners van de Onderwereld
inferi; -orum (mv.)
toevertrouwen: (+ ut + coni.) toestaan
permitto (permittĕre)
het is beter
praestat + inf.
overtreffen: verrichten
praesto (praestare)
waarzegger; profetes: dichter
vates; vatis
of; hetzij
sive (= seu)
ppp. van utor
usus
gebruiken
utor (uti) + abl.
oud
vetus (gen.veteris)