Level 3 Level 5
Level 4

121-160


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
echter: werkelijk; inderdaad
vero
maar
verum
geest; (ge)moed; ziel
animus
aarde; grond; land
terra
man
vir; viri
dezelfde; hetzelfde
idem; eadem; idem (gen.eiusdem)
thuis
domi
naar huis
domum (acc.; bij ww. van gaan)
huis
domus; domus
omdat
quia
of
vel
en niet; ook niet; noch
neque
(ge)hele (tota; totum)
totus; -a; -um (gen. totius)
horen; luisteren
audio
deel: kant
pars; partis
nacht
nox; noctis
leven
vita
goed
bonus; -a; -um (melior; optimus)
goederen
bona; -orum (mv.)
het goede; iets goeds
bonum
maar
at
want
nam
onderling; elkaar
inter se
tussen; te midden van
inter + acc.
lichaam
corpus; corporis
slecht (mala; malum)
malus; -a; -um (peior; pessimus)
ramp; slechte daad
malum
naam
nomen; nominis
liefde
amor; amoris
die: dat
iste; ista; istud (gen.istius)
omdat: dat; (wat betreft) het feit dat
quod
perf. act. van ago
egi
kom; welaan (imp. van agere)
age
voeren; (voort)drijven: doen; verrichten: (be)handelen
ago (agĕre)
totdat: mits
dum (+ coni.)
terwijl: zolang als
dum (+ ind.)
dood
mors; mortis
slechts; alleen
solum
alleen; als enige
solus; -a; -um (gen. solius)
jaar
annus