Level 2 Level 4
Level 3

1.3 (p.14/15)


77 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
par suite de
door (ten gevolge van)
par
door (oorzaak)
par sa propre faute
door zijn eigen fout
à travers
dwars door
à travers les siècles
door de eeuwen heen
original
oorspronkelijk
un original
een zonderling (mens)
poser une question
een vraag stellen
bon marché
goedkoop (bijv. nw. ONVERANDERLIJK!!)
à bon marché
goedkoop (bijw.)
organisation non gouvernementale
ong, niet-gouvernementele organisatie
il ya a 2 ans
2 jaar geleden
dans 2 ans
over 2 jaar
en deux ans
binnen 2 jaar
passer
doorgeven: passeren
ça te dit?
lijkt 't je wat?
se renseigner sur
inlichtingen inwinnen over, zich informeren over
le renseignement
de inlichting
pour le mieux
op zijn best
faire de son mieux
zijn best doen
j'ai fait de mon mieux
ik heb mijn best gedaan
des correspondances
overstapmogelijkheden
changer
overstappen, wisselen
les horaires
de dienstregeling: les/werkrooster: de openingstijden
des vêtements: des habits
kleding
recommander
aanbevelen
une recommendation
een aanbeveling
une trousse de secours
een ehbo-kit
réduire
terugbrengen, minderen
la réduction
de korting
limiter
beperken
la limite
de grens
sans limites
onbeperkt
éviter
vermijden
goûter (à)
proeven (van)
le goût
de smaak
dégoûter
doen walgen
ça me dégoût!
ik walg ervan!
le dégoût
de walging, de afkeer
dégoûtant
walgelijk, ellendig
le goûter
de kleine maaltijd om 4 à 5 uur
la déception
de teleurstelling
avoir envie de
zin hebben om
l'envie
de afgunst
confortable
geriefelijk, comfortabel
impressionnant
indrukwekkend
une impression
een indruk
avoir l'impression de
het gevoel hebben te
impressionner
indruk maken op
la météo
het weerbericht
un sauvage
een woest mens, een wilde, een eenzaam figuur
une bête sauvage
een wild dier
une crime sauvage
een beestachtig misdrijf
rester en forme
in vorm blijven
une auberge de jeunesse
een jeugdherberg
consacré à
gewijd aan
l'intonation
de intonatie, de zinsmelodie
économiser
(be)sparen
la dépense
de uitgave (geld)
avant
voor (tijd)
devant
voor (plaats)
pour
(bestemd) voor
pendant
gedurende, tijdens
après
na, daarna
l'hébergement
onderdak
apprendre à
leren te
j'apprends à décrire
ik leer te beschrijven
un lieu
een plaats
des lieux
plaatsen
un itinéraire
een route
ma préférence
mijn voorkeur
raconter de
vertellen over
une proposition
een voorstel
un conseil
een advies
un souhait
een wens
utiliser
gebruiken
l'espace
de ruimte