Level 34 Level 36
Level 35

301 - 310


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Who won?
Ai đã thắng?
Can I see your passport please?
Làm ơn cho xem thông hành của bạn.
Can I take a message?
Tôi có thể nhận một lời nhắn không?
Can I try it on?
Tôi có thể mặc thử không?
Can we sit over there?
Chúng tôi có thể ngồi ở đằng kia không?
Did you come with your family?
Bạn tới với gia đình hả?
Do you think it's possible?
Bạn có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
Here's my number.
Đây là số của tôi.
He's not in right now.
Ngay lúc này anh ta không có đây.
Hi, is Mrs. Smith there, please?
Chào, có phải bà Smith ở đằng kia không?