Level 69 Level 71
Level 70

651 - 660


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Don't do that.
Đừng làm điều đó.
Excuse me, what did you say?
Xin lỗi, bạn nói gì?
Forget it.
Quên đi.
How do you pronounce that?
Bạn phát âm chữ đó như thế nào?
How do you say it in English?
Bạn nói điều đó bằng tiếng Anh như thế nào?
How do you spell it?
Bạn đánh vần nó như thế nào?
How do you spell the word Seattle?
Bạn đánh vần chữ Seattle như thế nào?
I can swim.
Tôi có thể bơi.
I can't hear you clearly.
Tôi nghe bạn không rõ.
I don't mind.
Tôi không quan tâm.