Level 74 Level 76
Level 75

701 - 710


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
My luggage is missing.
Hành lý của tôi bị thất lạc.
My stomach hurts.
Tôi đau bụng.
My throat is sore.
Tôi đau họng.
My watch has been stolen.
Đồng hồ tôi đã bị đánh cắp.
Take this medicine.
Dùng thuốc này.
The accident happened at the intersection.
Tai nạn xảy ra tại giao lộ.
There has been a car accident.
Đã có một tai nạn xe hơi.
Where can I exchange U.S. dollars?
Tôi có thể đổi đô la Mỹ ở đâu?
Where do you work?
Bạn làm việc ở đâu?
Where's the nearest hospital?
Bệnh viện gần nhất ở đâu?