Level 76 Level 78
Level 77

721 - 730


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Can I borrow some money?
Tôi có thể mượn một ít tiền không?
Can I have the bill please?
Làm ơn đưa phiếu tính tiền.
Can you call back later?
Bạn có thể gọi lại sau được không?
Can you call me back later?
Bạn có thể gọi lại cho tôi sau được không?
Can you carry this for me?
Bạn có thể mang giúp tôi cái này được không?
Can you fix this?
Bạn có thể sửa cái này không?
Can you give me an example?
Bạn có thể cho tôi một thí dụ được không?
Can you speak louder please?
Bạn có thể nói lớn hơn được không?
Can you swim?
Bạn biết bơi không?
Do you accept U.S. Dollars?
Bạn có nhận đô Mỹ không?