Level 83 Level 85
Level 84

791 - 800


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Which school does he go to?
Anh ta học trường nào?
Who are they?
Họ là ai?
Who are you looking for?
Bạn đang tìm ai?
Who is it?
Ai đây? (hỏi ai đang gọi điện thoại)
Who taught you that?
Ai dạy bạn cái đó?
Who's calling?
Ai đang gọi?
Who's that man over there?
Người đàn ông đằng kia là ai?
Why did you say that?
Tại sao bạn đã nói điều đó?
Will you pass me the salt please?
Làm ơn đưa giùm tôi lọ muối.
Will you put this in the car for me?
Làm ơn đặt cái này vào trong xe giúp tôi.