Level 1 Level 3

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
marriage
hôn nhân
tough
khó khăn
sing
hát
purpose
mục đích
surface
bề mặt
she ended the marriage
cô ấy đã chấm dứt hôn nhân
she's having a tough time
cô ấy đang có một thời gian khó khăn
sing me a song
hát cho tôi một bài hát
does it serve a purpose?
nó phục vụ một mục đích không?
what is beneath the surface?
ở dưới bề mặt là gì?