Level 2 Level 4

10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exist
tồn tại
pattern
kiểu
skin
da
agent
điệp viên
owner
người sở hữu
does that still exist?
nó còn tồn tại không?
we found a similar pattern
chúng tôi đã tìm một kiểu tương tự
he's getting under my skin
anh ấy làm tôi khó chịu
she was a secret agent
cô ấy từng là một điệp viên bí mật
are you a property owner?
bạn là một người sở hữu tài sản phải không?