Level 2 Level 4

167 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
przestępstwo
czyn społecznie szkodliwy, bezprawny, zawiniony i zagrożony karą w momencie wykonania (pojawi się uszczerbek na ciele)
nieletni
w rozumieniu prawa karnego osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17. roku życia. Odpowiada ona karnie tylko w szczególnych przypadkach
Małoletni
w rozumieniu polskiego prawa cywilnego to osoba, która nie ukończyła 18 lat i nie zawarła małżeństwa, przez co uzyskuje pełnoletniość,
Młodociany
w prawie karnym osoba, która w chwili popełnienia czynu zabronionego nie osiągnęła 21. roku życia i w chwili orzekania przed sądem pierwszej instancji nie osiągnęła 24
materialne
prawo karne, które określa środki, czyny kary
wykonawcze
prawo karne, które mówi jak realizować procesowe (formalne) prawo
penitencjarne
rodzaj prawa karnego wykonawczego, opisującego wykonanie kar pozbawienia wolności
zbrodnia
czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społecznośc, musi być umyślny i jest zagrożony karą min. 3 lat
materialne
wykroczenie ..., (skutkowe) mające skutek namacalny
formalne
wykroczenie ..., (bezskutkowe) np fałszywe zeznania, nieudzielenie pomocy
18
do którego roku zycia nie mozna dostac dozywocia?
poczytalność
zdolność do rozpoznania znaczenia zarzucanego danej osobie czynu i pokierowania swoim postępowaniem lub samodzielne doprowadzenie się do niepoczytalności (jest to cecha domniemana, trzeba jej zaprzeczyc)
wykroczenie
czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany, musi być ZAWINIONE
Występek
czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc
karalne
przygotowanie do takich przestępstw jak: fałszerstwo dokumentów, ludobójstwo, dezercja, zdrada stanu, zamach stanu jest ...
Współsprawstwo
zrealizowaniu ustawowych znamion czynu zabronionego wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (lub osobami). Konstrukcja ta pozwala na przypisanie odpowiedzialności każdemu ze współsprawców za to, co uczynili pozostali, jeżeli pozostawało to w ramach porozumienia
Sprawstwo kierownicze
jest działaniem polegającym na kierowaniu wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub osoby
Współsprawstwo równoległe
wielosprawstwo) – każdy ze współsprawców realizuje wszystkie ustawowe znamiona czynu, istnieje między nimi porozumienie
sprawstwo równoległe
zwane współsprawstwem koincydentalnym), które polega na tym, że kilka osób w jednym czasie i miejscu popełnia identyczne przestępstwo, jednak nie istnieje między nimi porozumienie. nie jest postacią współsprawstwa
Współsprawstwo właściwe
polega na tym, że żaden ze współsprawców sam nie realizuje wszystkich ustawowych znamion czynu zabronionego. Ich realizacja następuje dopiero w wyniku połączenia zachowań wszystkich współsprawców
Współsprawstwo sukcesywne
sprawca rozpoczął realizację ustawowych znamion w pojedynkę, a następnie dołączył do niego inny współsprawca, zostało zawiązane między nimi porozumienie i wspólnie zrealizowali oni resztę ustawowych znamion czynu zabronionego, odpowiada się tylko za fragment, w którym się uczestniczyło
poplecznictwo
typ przestępstwa polegający na utrudnianiu bądź udaremnianiu postępowania karnego przez udzielanie sprawcy przestępstwa pomocy w uniknięciu odpowiedzialności karnej np. ukrywanie
Paserstwo
zachowanie polegające na nabyciu rzeczy uzyskanej za pomocą czynu zabronionego (najczęściej kradzieży), lub udzieleniu innej osobie pomocy do jej zbycia, albo na przyjęciu tej rzeczy lub pomocy w jej ukryciu
Podżeganie
polega na nakłanianiu innej osoby do dokonania czynu zabronionego (niemożliwe w formie zaniechania)
Pomocnictwo
Polega na ułatwieniu innej osobie popełnienia czynu zabronionego, mozliwe w formie zaniechania
Wiktymologia
nauka zajmująca się ofiarami przestępstw oraz badaniem roli ofiary w genezie przestępstwa, zwłaszcza ustaleniem czynników tworzących podatność na stanie się ofiarą przestępstwa oraz metod zapobiegania temu
syndrom piotrusia pana
postawa mężczyzny charakteryzująca się ucieczką od dorosłości, brakiem dojrzałości, unikaniem zobowiązań i odpowiedzialności
zespół otella
psychoza należąca do grupy uporczywych psychoz urojeniowych. W typowej formie występuje u alkoholików lub w stanie upojenia alkoholowego. Objawia się urojeniami niewierności małżeńskiej (partnerskiej), które mogą być podobne do osądów i podejrzeń występujących w zwykłej zazdrości, ale o większym „zasięgu”, tzn. krąg osób uznanych za „kochanków” jest przeważnie bardzo duży
syndrom paryski
dolegliwość występująca u turystów, najczęściej japońskich, którzy odwiedzając Paryż odkrywają, że miasto nie spełnia ich oczekiwań, a ich wymarzony czy znany z mediów obraz Paryża różni się w znaczący sposób od rzeczywistości
syndrom stendhala
rodzaj zaburzenia somatoformicznego, przejawiającego się przyśpieszonym biciem serca, zawrotami głowy, dezorientacją, a nawet halucynacjami powstającymi u niektórych osób na widok wspaniałości, dzieł sztuki i zabytków zgromadzonych na małej przestrzeni
syndrom jerozolimski
Zaburzenie polega na tym, że osoby pod wpływem obecności w miejscach związanych z historią biblijną doznają psychicznego szoku, utożsamiają się z postaciami biblijnymi. Psychiatrzy przyczyn choroby upatrują w zderzeniu własnych wyobrażeń pielgrzymów oraz ich oczekiwań dotyczących wizyty w Ziemi Świętej z rzeczywistością
Zespół Alicji w Krainie Czarów
zaburzenie psychosensoryczne, halucynacje i iluzje percepcji ciała występujące u ludzi w przebiegu różnych chorób, zwłaszcza migreny z aurą, inne postrzeganie tekstur, czsu, przestrzeni, przedmiotów
syndrom sztokholmski
stan psychiczny, który pojawia się u ofiar porwania lub u zakładników, wyrażający się odczuwaniem sympatii i solidarności z osobami je przetrzymującymi. Może osiągnąć taki stopień, że osoby więzione pomagają swoim prześladowcom w osiągnięciu ich celów lub w ucieczce przed policją
Kryminologia
zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał
Kryminalistyka
nauka o taktycznych zasadach i sposobach oraz o technicznych metodach i środkach rozpoznawania, a także wykrywania prawnie określonych, ujemnych zjawisk społecznych, a w szczególności przestępstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku związku między osobami a zdarzeniam
17
Ogólną zasadą jest, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat ...
15
od ilu lat karany normalne za: (lub gdy był już wcześniej karany)zabójstwo, zamach na Prezydenta RP, rozbój, porwanie samolotu lub statku, gwałt zbiorowy lub kazirodczy
Prowokacja
podżeganie do wykonania czynu zabronionego prawem domyslnie po to by potem to ujawnić
wykluczają
niepoczytalność, obrona konieczna, rozkaz, stan wyższego dobra, działanie w granicach uprawnień (policja), eksperymenty medyczne ... odpowiedzialność karną
wokanda
wykaz spraw sądowych w kolejności, w jakiej mają być w danym dniu rozpatrywane
prokurator posiłkowy
instytucja polskiego postępowania karnego, która pozwala pokrzywdzonemu działać obok prokuratora lub zamiast niego w postępowaniu karnym
Votum separatum
Oficjalnie wyrażona opinia członka gremium, odmienna od decyzji tego gremium, np gdy ławnicy przegłosują sędziego
dochodzenie
element postepowania przygotowawczego do lżejszych przestępstw , prowadzone przez policję
śledztwo
element postępowania przygotowawczego prowadzone przez policję z prokuratorem na wniosek prokuratora, do cięższych przestępstw z rekonstrukcją zdarzeń
z urzędu
oskarżenie publiczne może być ścigane na wniosek własny lub
zawiśnięciem sprawy
wniesienie aktu oskarżenie następuje zawsze przez prokuratora, nazywa się to...
odwołania się
ogłoszenie wyroku to nie jedyna formalność zamykająca przewód sądowy, musi także nastąpić poinformowanie o możliwości... przez sądzonego
żądania ścigania
przestępstwa takie jak karalna groźba, uszczerbek na zdrowiu do 7 dni, zniewaga, naruszenie nietykalnosci osobistej, naruszenie tajemnicy korespondencji, wykonanie zabiegu bez zgody pacjenta wymagają wniosku o ściganiu karnym (gdy wystosowuje go organ) lub ... wystosowanego przez pokrzywdzonego
urzędu
przestępstwa takie jak gwałt, kazirodztwo, kradzież, rozbój, zabójstwo, rozpijanie małoletniego, zniszczenie dokumentu, ciężki uszczerbek na zdrowiu, znęcanie się są ścigane z ...
ciężki
.... uszczerbek na zdrowiu to: pozbawienie wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia, ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
gmina
podstawowa jednostka podziału adm.
pismo procesowe
inicjuje postępowanie przygotowawcze (do prokuratury rejonowej lub policji)
żółty
kolor notariusz w sądzie (czerwony, zielony, fioletowy)
niebieski
kolor żabotu radcy prawnego
błekitnoszary
kolor żabotu radca i starszy radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa
biały i czerwony
żabot sędziego Trybunału Konstytucyjnego
List żelazny
zgodnie z kodeksem postępowania karnego specjalny dokument, wydawany przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, zapewniający oskarżonemu pozostawanie na wolności do czasu prawomocnego ukończenia postępowania
salvus conductus
[łac.] list żelazny
Oskarżyciel prywatny
pokrzywdzony lub osoba wykonująca jego prawa, który wnosi i popiera oskarżenie w sprawie prywatnoskargowej
kontradykcyjności
zasada prawa karnego mówiąca, że strony mają jednakowe prawo do udziału w sprawie
14
apelację składa się do sądu, który wydał zaskarżany wyrok do ... dni, po otrzymaniu wyroku
10 360
minimalna i maksymalna ilość stawek w karze (ale nie może przekraczać 25% dochodu miesięcznego podmiotu kary)
sankcja
następstwo ponoszone przez adresata normy
rozsiana
sankcja ..., wyraża dezaprobatę społeczną wobec przestępstwa, mogą przyjąć formę bojkotu, potępienia i pogardy np ostracyzm, wyklucznie
skupiona
sankcja ..., organizowana przez państwo działania bezpośrednio na osobę popełniającą wykroczenie
środki zapobiegawcze
dolegliwości prawne celem umożliwienia poprawnego przebiegu postępowania karnego
3
ilu jest ławników w sprawie gdzie grozi wyrok dożywocia
środek probacyjny
warunkowe zawieszenie kary na okres próbny to tzw. ..., jesli sad uwaza ze winny nie popelni znow przestepstwa, moze być od kar grzywny, ograniczenia wolności i więzienia DO LAT 2
2-5
o warunkowym zwolnieniu decyduje sąd penitencjarny i jest ono na okres próbny ... [ramy] lat
Abolicja
'zniesienie, umorzenie', decyzja z dziedziny polityki prawa karnego, polegająca na odstąpieniu od ścigania określonej kategorii przestępstw. Może odnosić się do przestępstw o charakterze politycznym. Obejmuje nakaz niewszczynania postępowania karnego lub umorzenia postępowania już wszczętego. Jest to więc darowanie i puszczenie w niepamięć zarówno tych przestępstw, których sprawcy zostali ujawnieni, lecz jeszcze nie osądzeni, jak i tych, których sprawcy są nieznani (lub nie ujęci), uchwalana przez parlament w formie ustawy zwykłej
6 10
zatarcie skazania następuje po okresie ... miesiecy od konca okresu próby lub ... lat po wykonaniu, darmowaniu lub przedawnieniu kary więzienia
zatarcie skazania
instytucja prawa karnego, która powoduje uznanie skazania za przestępstwo za niebyłe po upływie określonego czasu. Stanowi narzędzie ułatwiające resocjalizację (powrót do społeczeństwa) osób, które odbyły karę, traktowanie wyroku jak niebyłego
Nawiązka
środek kompensacyjny będący reakcją na popełnienie czynu zabronionego w wysokości do 100 000 złotych (jeśli pare osób to każdy dostaje swoją kwotę) - na rzecz poszkodowanego
dobra osobiste
zdrowie, wolność, nazwisko, tajemnica korespondencji, sumienie czy swoboda artystyczna to ... chornione przez prawo cywilne
1964
polski Kodeks Cywilny
1997
polski Kodeks Karny
zdolność prawna
prawa i obowiązki cywilnoprawne takie jak BYCIE właścicielem, spadkobiercą to ...
nascitus
z łac. dziecko mające się narodzić, ma warunkową zdolność prawną, ale prawo dziedziczenia nabywa, jeśli urodzi się żywe
do czynności prawnych
zdolność ..., charakteryzuje się samodzielnym kształtowaniem swojej sytuacji poprzez zaciąganie zobowiązań i korzystanie z praw, mają ją wszystkie osoby prawne i pełnoletni fizycznie (chyba ze ubezwłasnowolnieni)
ograniczonej
osoba o ... zdolności do cztynności prawnych, to osoba w wieku 13-18 lat lub częsciowo ubezwłasnowolniona, może pracować od 15 roku zycia, odbierać darowizny i zarządzać swoim zarobkiem
pacta sunt servanda
[łac.] umowy powinny być dotrzymywane, zasada prawa międzynar. a także powiązana z ochroną praw nabytych w prawie cywilnym
własność
rodzaj prawa cywilnego rzeczowego charakteryzujący się tym, że jest wyjątkowość w udziale z dochodu i rozporządzaniu rzeczą
użytkowanie wieczyste
rodzaj prawa cywilnego rzeczowego charakteryzujący się tym, że trwa min. 40 lat, a zazwyczaj 99, użytkowinyc mają prawo do pierwokupu (gdy od państwa) i ten charakter mają ziemie Skarbu Państwa lub gminy
ograniczone prawo rzeczowe
rodzaj prawa cywilnego rzeczowego charakteryzujący się tym, że ma 5 kategorii
zastaw
jedno z ograniczonych praw rzeczowych, gdy zabezpiecza się roszczenia częścią majątku dłużnika
hipoteka
jedno z ograniczonych praw rzeczowych gdy zabezpiecza się roszczenia pieniężne na nieruchomości - pozwala wierzycielowi dochodzić roszczeń z nieruchomości
służebność
obciązenie nieruchmości prawem do korzystania z niej przez inne osoby
użytkowanie
korzystanie z rzeczy i czerpanie z niej korzyści (rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego)
własnościowe
... prawo spółdzielcze, ogranicone prawo rzeczowe dające prawo do lokalu mieszkaniowego, którego włascicielem jest spółdzielnia, osoba z tym prawem może dysponować lokalem
superficies solo credit
[łac.] rzymska paremia, mówi, że ruchomość znajdująca się na nieruchomości stanowi jej część
kontraktowa
odpowiedzialność... , cywilna odpowiedzialność elementem prawa zobowiązań, przewidziana umową za niewykonanie lub wykonanie nienależyte zobowiązania
deliktowa
odpowiedzialność... cześć cywilnej odpowiedzialności w prawie zobowiązań wynikająca z naruszenia dóbr chronionych prawem, a skutkiem jest powstanie szkody
oświadczenie woli
wyraźna chęć przynajmniej jednej ze stron do wykonania jakiejś czynności prawnej prowadzącej do powstania zobowiązania prawnego
1996
Nobel z literatury dla Szymborskiej
umowa
szczególny przypadek czynności prawnej, co najmniej dwustronne porozumienie ustalające wzajemne prawa i obowiązki
2000
z którego roku jest Kodeks spólek handlowych (razem z Kodeksem cywilnym określają prawo handlowe)
zachowek
część (1/2 lub 1/3 małoletni) ustawowej kwoty (dziedziczenie ustawowe) jakiej domagać się mogą spadkobiercy ustawowi gdy spadkodawca sporządził testament i ich w nim nie zawarł (dzieci, małżonkowie, rodzice)
dyspozycyjności
zasada ..., zasada postępowania przed sądem cywilnym mówiąca że powód ma prawo wnieść powództwo, wycofać je, zmienić itp.
kontradykcyjności
zasada ..., zasada postępowania przed sądem cywilnym mówiąca że powinnością stron jest udowodnienie swoich racji a sąd tylko orzeka na podstawie zgromadzonych dowodów
egzekucyjne
II etap postępowania przed sądem cywilnym, postępowanie ...
rozpoznawcze
I etap postępowania przed sądem cywilnym, postępowanie ...
procesowe
cywilne postępowanie ..., zaczynające się od pozwu a zakończone wyrokiem (powód/pozwany)
nieprocesowe
cywilne postępowanie ..., rozpoczęte wniskiem, a zakończone postanowieniem (wnioskodawca/uczestnik)
procesowa
zdolność ..., przysługująca tylko pełnoletnim i nieubezwłasnowolnionym lub przedstawicielom procesowym osób prawnych
konkordat
umowa międzynarodowa zawierana między państwem a Stolicą Apostolską, regulująca sprawy interesujące obie strony (pozycja Kościoła katolickiego w danym państwie, zapewnienie wolności nauczania religii i wypełniania swojej misji, kwestie własności, ważności małżeństw sakramentalnych, wpływu władz państwowych na obsadę stolic biskupich itp.) jako umowa między państwem a państwem. Ponadto nazwa konkordat używana jest również jako nazwa techniczna na oznaczenie jakiejkolwiek umowy dwustronnej pomiędzy władzą kościelną i państwową, od CONCORDATUM - uzgodniony
unieważnić
związek małżeński sąd może ..., gdy ten został zawarty pod groźbą, bigamicznie, nie znała jedna osoba tożsamości drugiej lub gdy nie była w stanie podjąć tej decyzji świadomie
umowa majątkowa małżeńska
umowa zawierana pomiędzy małżonkami lub osobami zamierzającymi wstąpić w związek małżeński, prowadząca do wprowadzenia odmiennego aniżeli ustawowy majątkowego ustroju małżeńskiego, może być zawarta w każdym momencie małżeństwa, musi mieć formę notarialną
nie
gdy nie ma intercyzy, to w skład wspólnoty małżeńskiej i tak ... wchodzą spadki, nagrody, przedmioty osobiste, co miało się wcześniej, odszkodowania, prawa własności/autorskie
1964
kodeks prawa rodzinnego jest z roku ....
jawne
postępowanie cywilne jest zawsze ...
2000
prawo spółek handlowych w Polsce jest z roku...
Konstytucji RP
związek małżeński musi być związkiem kobiety i mężczyzny w myśl ...
surogacji
zasada ...., mówiąca, że jeśli małżonek za swój majątek osobisty coś zakupi podczas małżeństwa to należy to także wyłącznie do niego
2
ile maksymalnie członów może miec polskie nazwisko
16
od ilu lat można mieć slub za przyzwoleniem sądu i rodziców
14
od ilu lat na ślub zezwala kościół
zasady
monogamia, trwałość malzenstwa, rownouprawnienie małżonków, dobro dziecka, równouprawnienie dzieci rodzonych i adoptowanych to ... prawa rodzinnego
ustania
śmierć, rozwód i unieważnienie prowadzą do ... małżeństwa
ustawowa
rodzaj wspólnoty majątkowej, w której wspólne jest wszystko poza ustawowymi wykluczeniami
rozszerzająca
rodzaj umownej wspólnoty majątkowej gdy wspólne są wszystkie rzeczy bez wyjątku, lub tylko i wyłącznie te zawarte w umowie
ograniczająca
rodzaj umownej wspólnoty majątkowej, gdy nic nie jest wpólne, ale intercyza została zawarta przed małżeństwem
rozdzielność majątkowa
rodzaj umownej wspólnoty majątkowej, gdy nic nie jest wspólne
z wyrównaniem dorobków
rozdzielność majątkowa ... jako rodzaj umownej wspólnoty majątkowej gdy nie ma nic wspólnego ale w momencie ustania jeden małżonek może chcieć wyrównania wartości dorobków z drugim, tym bogatszym
1804
pierwszy raz w Europie śluby cywilne i rozwody
okręgowy
sąd ..., rozstrzyga o rozwodzie ale tylko wtedy gdy on nie zaszkodzi dziecku lub nie będzie sprzeczbny z zasadami pozycia małżenskiego (separacja na tych samych warunkach)
separacja
tzw. rozdzielenie małżonków od stołu i łoża) – faktyczny lub formalny stan w małżeństwie polegający na rozkładzie pożycia małżeńskiego, nie rozdziela związku małżeńskiego, ale ROZDZIELA wspólność majątkową i określa jak sie opiekować dziećmi
konkubinat
trwały związek nieusankcjonwany prawem analogiczny do małżeństwa, a więc nie homoseksualny
300
jeżeli dziecko urodzi się przed upływem ... dni od ustania małżenstwa to uznaje się je za dziecko byłego męża
3
dziecko może wystąpić o zaprzeczenie macierzynstwa lub ojcostwa przed uplywem ... lat od osiagniecia pelnoletniosci
pół
ojciec ma ... [słownie] roku na wniesienia sprawy o zaprzeczenie ojcostwa od dnia dowiedzenia się o narodzinach dziecka, jednakże nie później niż do pełnoletniości dziecka
surogatka
matka zastępcza (in vitro)
pół
bycie matką zastępczą (in vitro) to nie podstawa do zaprzeczenia macierzyśtwa, matka dokonuje tego na drodze sądowej do ... [słownie] roku od momentu narodzin dziecka
dziecka
w momencie ślubu ustala sie nazwisko malzonkow ale tez i ... (przyszlo narodzonego)
miesiąc
dokumenty do USC składa sie min. na .... przed slubem, a ksiadz w kosciele ma 5 dni po slubie na odeslanie ich do USC, w USC nie trzeba tego robic w miescu zamieszkania
nie
małżenstwa ... może zawrzec ktoś kto juz jest w malzenstwie, jest spokrewniony olub spowinowacony (z wyjątkami) w pierwszej linii, lub NIE ma pełni praw publicznych
zawieszenie
... władzy rodzicielskiej, sąd może o tym orzec, gdy małżonek na długotrwałym leczeniu odwykowym, w więzieniu
ograniczenie
... władzy rodzicielskiej, sąd może o tym orzec i wyznacza tym samym kwestie ktorych rodzice nie moga poruszac/podejmowac sami bez konsultacji i pozwolenia sądu
pozbawienie
... władzy rodzicielskiej, sąd REJONOWY, jak i inne podobne sprawy, gdy trwała niezdolność do obowiązków rodzicielskich lub nadużycie względem dziecka
niegodna
osoba ... dziedziczenia, taka ktora majstrowala przy testamencie, wplywala siłą na jego wyglad lub popelnila przestepstwo na spadkodawcy, tylko uznanie przez sad za taka osobe odbiera rodzicowi prawo dziedziczenia (tak to rodzic zawsze ma prawo do dziecka i obowiazki wzgledem niego)
3
w ciągu ... miesięcy od rozwodu można wrócić do starego nazwiska
5
do uznania za zmarłego wystarczy upływ ... lat, jeżeli w chwili uznania za zmarłego osoba zaginiona ukończyłaby 70 lat
23
uznanie za zmarłego nie może nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w którym osoba zaginiona ukończyłaby .. lata
6
jeżeli osoba zaginęła podczas katastrofy powietrznej lub morskiej albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, może zostać uznana za zmarłego po upływie ... miesięcy od dnia katastrofy albo owego innego szczególnego zdarzenia; jeśli jednak katastrofy statku lub okrętu nie można stwierdzić (tzn. statek zaginął), termin ten zaczyna biec w rok po dniu, w którym miał dotrzeć do portu przeznaczenia, a jeśli nie miał portu przeznaczenia - w dwa lata po dniu, w którym była o nim ostatnia wiadomość
sąd
osoba uznana za zmarłą (zaginiona) musi zostać takową uznana przez ..., skutki tego nie od dnia uznania (ex nunc), ale od dnia kiedy osoba została uznana za umarłą (ex tunc)
10
osoba zaginiona zostaje uznana za zmarłą po ... latach
spółka cywilna
jest prostą formą organizacji działalności gospodarczej. Co więcej, nie ma osobowości prawnej. Polega na wspólnym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Mogą ją założyć zarówno osoby fizyczne, jak i istniejące już podmioty gospodarcze. Istotny jest również fakt, iż każdy wspólnik może wnieść ze sobą własny kapitał, własną pracę na rzecz firmy i swoje unikalne umiejętności, przy czym domniemywa się, że wkłady własne są podobnej wartości, a za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie także własnym, prywatnym majątkiem
spółka jawna
nie posiada formy prawnej i tworzona jest, z reguły, przez niewielką liczbę wspólników, darzących się wzajemnym zaufaniem i wnoszących własny kapitał. Natomiast to co ją odróżnia to fakt, iż regulują ją przepisy Kodeksu spółek handlowych a nie Kodeksu cywilnego, jak ma to miejsce w przypadku spółki cywilnej. Wymaga także ujawnienia w nazwie firmy chociaż jednego nazwiska współwłaściciela spółki. Ponadto, umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem jej nieważności. Następnie konieczna jest jej rejestracja w Krajowym Rejestrze Sadowym
bez orzekania o winie
na zgodny wniosek obu małżonków sąd może orzec rozwód ..., umożliwia to wtedy ustawowe dziedziczenie
Spółka partnerska
forma służąca wyłącznie do wykonywania wolnych zawodów. Założyć ją mogą tylko osoby fizyczne, nieposiadające działalności gospodarczej. Podobnie jak w przypadku spółki jawnej reguluje ją Kodeks spółek handlowych
Spółka komandytowa
forma współdziałania jednostek o zróżnicowanym kapitale, umożliwiająca wspólnikom dogodne ukształtowanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki oraz za prowadzenie jej spraw. Powstała w celu uregulowania kwestii podatkowych. Największą jej zaletą jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe spółki. Odpowiadają oni wyłącznie do kwoty ustalonej w umowie zawartej pomiędzy nimi. Jej największa wadą jest natomiast konieczność prowadzenia kosztownej, pełnej księgowości
Spółka akcyjna
najbardziej złożona forma spółki handlowej, status spółki akcyjnej musi być sporządzony w formie aktu notarialnego, pod groźbą nieważności, jest ona osobą prawną, wymaga prowadzenia pełnej księgowości, a prawo do reprezentowania i prowadzenia praw spółki posiada tylko i wyłącznie jej zarząd, którego członków powołuje rada nadzorcza. Największą różnicą pomiędzy spółką akcyjną a pozostałymi spółkami handlowymi jest natomiast sposób pozyskiwania kapitału. Spółka akcyjna, jako jedyna z wszystkich form gospodarczych, może pozyskiwać go na giełdzie papierów wartościowych oraz poprzez obligacje. Do największych zalet spółki akcyjnej bez wątpienia zalicza się fakt, iż współakcjonariusze nie odpowiadają własnym majątkiem za jej zobowiązania
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jest popularną spółką kapitałową, którą może utworzyć jeden lub więcej podmiotów, Przede wszystkim, za zobowiązania finansowe spółki nie odpowiadają jej współwłaściciele, a wierzyciel ma prawo dokonać egzekucji jedynie z majątku spółki i to tylko do wysokości kapitału zakładowego określonego umową. Różni się także umowa między wspólnikami, która musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. To z kolei oznacza znacznie wyższe koszty jej tworzenia. Ponadto, by można ją było zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego, potrzebnych jest kapitał zakładowy w wysokości nie mniejszej niż 5 000 złotych. Najistotniejszy pozostaje jednak fakt, iż Sp. z o.o. jest osobą prawną, a to w konsekwencji wiąże się z koniecznością prowadzenia kosztownej, pełnej księgowości. Również kwestia reprezentacji firmy znacząco różni się od struktury spółek osobowych. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to zarząd powołuje i odwołuje swojego prezesa, któremu powierzona jest funkcja prowadzenia firmy
biuletyn informacji publicznej
rozwiń skrót BIP
1960
z kiedy kodeks administracyjnego prawa procesowego
akt administracyjny
jednostronne, urzędowe oświadczenie woli wydane w indywidualnej sprawie w toku postępowania zgodnie z prawem adm. i ma podstawę prawną
wazny
akt prawny moze byc zaskarzalny, niewazny lub zwyczajnie...
koncesje
decyzje administracyjne to zezwolenia, licencje (patenty, karty) i ...
porozumienia administracyjne
cos na ksztalt umow cywilnoprawnych przez podmioty administracyjne zawierane sa umowy znane jako ..., dzieki nim jezdza np autobusy miedzy gminami
decyzja
czym się kończy rozprawa administracyjna
14
ile dni na odwołanie sie, wniosek o ponowne rozpatrzenie (do ministra, bo nie ma wyzszego organu) lub wniosek o uzupelnienie decyzji administracyjnej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
gdzie składa się odwołania od administr. decyzji organów adm. teryt. (ale od wojewody do ministra)
cornea
rogówka po angielsku
postanowienia
wydawane podczas postępowania administr. ale nie rozstrzygają o istocie sprawy
zażalenie
może być wniesione od postanowienia podczas postępowania adm., nie wstrzymuje wykonania postanowienia tak jak odwołanie wstrzymuje decyzję, organ moze uznac lub nie
domniemane
pełnomocnictwo ... - w sprawach administracyjnych gdy nie trzeba zadnego dokumentu bo np pokrewienstwo jest oczywiste - w sprawach mniejszej wagi
2000
kiedy ustawa o postepowaniu przed sadem administracyjnym
30
ile dni na skarge do sądu wojewódzkiego, a potem też na skargę kasacyjną