Level 3 Level 5

188 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
1979
pierwsze bezpośrednie wybory do Europarlamentu odbyły się w roku ...
1993
powołanie straży gminnej (miejskiej)
gilotyna
próg wyborczy to inaczej ... wyborcza
funkcje
... partii polit., np.: rządzenia, opiniotwórcza, walki i utrzymania władzy, kształtowania postaw
walec parowy
metaforyczne określenie frontu wschodniego I wojny, bo ciągle się przesuwał powoli to w jedną to w drugą stronę
większości względnej
formuła wyborcza "zwycięzca bierze wszystko" jest formułą w ... w okręgach jednomandatowych
klauzule
progi wyborcze to inaczej ... zaporowe
pojedynczego głosu
system Brytyjskiej Reprezentacji Proporcjonalnej to inaczej system ... przechodniego, system proporcjonalny w okręgach wielomandatowych polegający na szeregowaniu kandydatów ORDYNACJA PREFERENCYJNA, łączy system proporcjonalny z oddawaniem głosu na konkret. kandydata
biurokratyzacja
rozszerzenie się władzy typu biurokratycznego
biurokracja
oznacza władzę oderwaną od społeczeństwa narzucającą mu decyzje szkodliwe i urzędnika bezdusznego ślepo trzymającego się formalnej strony przepisów, ew. przerost liczby urzędników
wybrania nowego sejmu
sejm nie traci uprawnien legislacyjno-kontrolnych w momencie podjęcia decyzji o skróceniu kadencji a w momencie ...
1997
[rok] pierwsza wielka powódź w Polsce
Senat
wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum zatwierdzającego nowelizację Konstytucji mogą złożyc: 1/5 Posłów, ..., Prezydent
kwalifikowaną
ustawę o zmianie konstytucji sejm uchwala ... większością głosów
Rząd
inicjatywę ustawodawczą mają: Prezydent, klub poselski (min. 15) lub komisja, Senat (jako całość), 100 000 obywateli i ...
2/3 bezwzględną
ustawę o zmianie Konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej ... głosów quorum 50% oraz senat ... większością głosów w quorum 50%
enumeracji
konkretne wskazanie przypadków działania (o charakterze obligatoryjnym) to zasada ...
zaprzysiężenie
Zgrom. Nar. fakultatywnie zbiera się na orędzie, przyjmowanie ważnych gości, a koniecznie na ustalenie trwałej niezdolności Prezydenta do sprawowania urzędu lub postawienie go przez Tryb. Stanu albo na .... Prezydenta RP
Marek Kuchciński
marszałek Sejmu
2/3
wniosek o skrócenie kadencji Sejmu składa ... ustawowej liczby posłów - taka ilość też do przegłosowania, lub Prezydent swoim zarządzeniem (oblig. : 3 razy wotum nieufn., fakultat: nie dostaje projektu budżetowego - a Senat nie może tego odrzucić)
45
jeśli skrócona kadencja Sejmu to Prezydent RP zarządza wybory na nie później niż ... dni po przegłosowaniu wniosku o skrócenie kadencji
dyskontynuacji
zasada ... mówi ze nie TRZEBA (a można) kontynować prace starej kadencji
imperatywnego
mandat wolny to przeciwieństwo mandatu ... (obowiązującego np. w Bundesracie)
autonomii
zasada ... obu izb legislatywy objawia się w rodzielności finansowej, personalnej, kompetencyjnej
kierownicze
Marszałek, Prezydium i Konwent Seniorów to organy ... Sejmu i Senatu (osobno)
obrad sejmu
osobami które mogą zabrać głos podczas ... bez zapisania się u sekretarza są ministrowie, Prezydent, RPO, prezes NBP, NIKu
Watykan
najmniejsze państwo
Georg Jellinek
twórca pierwszej definicji państwa (władza - najważniejsza, terytorium, naród)
zewnętrzne
funckaj obrony, ataku i zachowania istniejącego stanu rzeczy to ... funkcje państwa
drugim
sejm wybiera Premiera w ... kroku/procedurze powoływania rządu
1 3
prezydent powołuje członków Rządu w ... i ... kroku/procedurze
bezwzględną
sejm udziela rządowi wotum zaufania .... większością głosów w 1 i 2 kroku/procedurze tworzenia, za 3. razem zwykłą większością (quorum 50%)
Trybunał Konstytucyjny
ma kompetencje: kontroli norm (hierarchiczności i zgodności), orzekanie o zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych, uznawanie przejściowej niemożności sprawowania urzędu przez Prezydenta, rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy CENTRALNYMI konstytucyjnymi organami państwa, rozpatrywanie skarg konstytucyjnych
Sąd Najwyższy
ma kompetencje: Sprawowania nadzoru nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych w zakresie orzekania (nadzór JUDYKACYJNY - rozpatruje kasacje), ważność wyborów Sejmu Senatu Prezydenta referendum ogólnokrajowych, opinia ustaw o aktach normatywnych, roztrzyganie o sprawach dot. samorządów prawników, notariuszy, komorników...
Trybunałem Stanu
O postawieniu przed ... decydują: Zgromadz. Nar. (Prezydent, 1/4 wniosek, 2/3 -> postawienie Prezydenta), Sejm (posłowie, rząd, prezes NIK NBP członkowie KRRiT), Senat (Senatorowie)
Naczelny Sąd Administracyjny
ma kompetencje: spory kompetenc. pomiędzy terenowymi lub terenowymi i centralnymi, uchwały wyjaśn. rozbieżności prawne która paraliżują działanie sądów adm. lub takie które budzą poważne wątpliwości w konkretnej sprawie
Sejm Prezydenta
We współczesnej Polsce referendum zarządzane jest w sprawach dotyczących wszystkich obywateli przez ... lub ... za zgodą senatu referendum ogólnokrajowe
1996
[rok] referendum o powszechnym uwłaszczeniu obywateli i o niektórych kierunkach wykorzystania majątku państwowego (referendum "prywatyzacyjne")
1997
Czy jesteś za przyjęciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej uchwalonej przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia? REFERENDUM KONSTYTUCYJNE z roku ...
2003
referendum akcesyjne (do UE) z roku ...
2015
REFERENDUM: pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu, stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika (tak, nie, tak) rok ...
1946
Referendum ludowe z roku ... 1. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? 2. Czy chcesz utrwalenia w przyszłej Konstytucji ustroju gospodarczego, zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki krajowej, z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? 3. Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic Państwa Polskiego na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej?, tzw. 3 razy tak, sfałszowane tak jak potem wybory przez komunistów w 1947
2014
[rok] plebiscyt na Krymie nieuznawany przez Ukrainę
2011
[rok] referendum niepodległościowe Sudanu Południowego, pewna forma plebiscytu
1987
[rok] referendum gdzie chodziło o umocnienie pozycji Jaruzela 1. Czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że wymaga to przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian? 2. Czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji życia politycznego, której celem jest umocnienie samorządności, rozszerzenie praw obywateli i zwiększenie ich uczestnictwa w rządzeniu krajem?
Daniel Ortega
prezydent Nikaragui w latach 1985-1990, prowadził politykę mocno antyamerykańską, RUCH SANDINOWSKI - pomagający mu kontrolować państwo ideologicznie i totalitarnie, ruch do dziś istnieje, a Ortega dziś też jest PREZYDENTEM
Fidel Castro
ukończył liceum jezuickie, jest doktorem prawa, żyje oficjalnie, w 1959 obalił Fulgencia Batistę, przemawiał ok 10/15 h, chciał eksportu rewolucji, za niego 3 kryzysy kubańskie (61, 62, 65)
Ernest Che Guevara
argentyński lekarz, brał udział w rewolucji kubaśkiej (59) i walkach w Kongu, guevaryzm - rewolucja powinna ogarnąć cały świat i zaprowadził komunizm, walczył też w Boliwii tam umiera, pasją palenie cygar
Juan Domingo Perón Sosa
w Argentynie zamachem stanu obejmuje władzę 1946-1955 potem prezydentem do 1973 i rezygnuje z faszyzmu i fascynacji Mussolinim, jego żona Evita uwielbiana przez lud
John Hoover
szef FBI od II wojny światowej, za niego wielkie kryzysy ale on niesamowicie sprawnie kierował tajnymi służbami, korupcja zepsucie, wiele afer, nie poinformował Kennedyego że będzie atak w Zatoce Świń
Afera Watergate
afera polityczna 1972-1974, Nixon ustępuje ze stanowiska, w siedzibie republikanów (Watergate w Waszyngtonie) próbowano zainstalować podsłuch, afera pokazała że media są "4 władzą" bo ciągle donosząc na Nixona go obaliły, on próbował utrzymać się u władzy nielegalnie dyskredytując opozycję, zakładał podsłuchy (te były już za Roosevelta ale on je rozsławił)
Zbigniew Brzeziński
politolog i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA pochodzenia polskeigo, zwany jednym z najgorszych doradców prezydentów USA (Carterowi doradzał)
Głębokie Gardło
pseudonim Marka Felta zastępca dyrektora FBI w 2005 wyznał, że to on był źródłem przecieku które doprowadziło do Afery Watergate
Augusto Pinochet
w Chile mordował opozycje, miał być postawiony przed Hagą, ale WB uznało "że jego zdrowie mu nie pozwala" w 1973 juntą przejął władzę, doktryna - komunizm, gospodarka - liberalizm i kapitalizm
Manuel Noriega
generał z Panamy, w 1968 zamachem stanu przejął władzę, stworzył państwo policyjne, wielki handlarz narkotykami do 1989, w 2011 wraca do kraju na żądanie ekstradycji i sobie tam spokojnie jest
junta
Nazywane tak były hiszpańskie rady rewolucyjne w czasie powstań w XIX wieku oraz rady powoływane w czasie walk o niepodległość państw Ameryki Łacińskiej, Obecnie powszechnie stosowane głównie w odniesieniu do państw Ameryki Łacińskiej, w których władza wojskowa przejęła rządy na drodze zbrojnego zamachu stanu
1948
powstanie MUOP Mnar. Unii Ochrony Przyrody, oni wydali Czerwoną Księgę (gatunki zagrozone)
1997
wydanie protokołu z Kioto - ustanowienie dopuszczalnych ilości emisji CO2, ONZ
RAF
Rote Armee Fraktion, w NRD potem też RFN, od lat 70 do 90, porywali osoby za pieniądze chodziło o okup, często oddawali zabitych, w 1975 zajęli ambasadę RFN w Sztokholmie -> syndrom sztokholmski
IRA
1919-2005 (ofic.), ładunki wybuchowe w czesie nabożeństw, Irish Republican Army, przyłączenie Irlandii Płn., mają swoją partię Sin Fein (pl. sami swoi)
Al-Kaida
1988, Osama Ibn(syn)-Laden/Bin Laden, zamach 11.09.2001
Hamas
założona przez Jassina w latach 80 organizacja na terenach arabskich okupowanych przez Izrael, ale też dofinansowują szpitale, przytułki, walczą o prawa do ziemi
ETA
organizacja z 1959 "Kraj Basków i Wolność" zamachy i morderstwa, mają swoich przedstawicieli w kortezach
Czerwone Brygady
wł. Brigate Rosse, marksizm, chińska rew. kulturalna, w 1978 porywają Aldo Moro, byłego 5 razy premierem Włoch i mordują, w latach 80 się rozpadają, chcieli komunizmu
13
konstytucja ma ... rozdziałów
1992
tzw. małą konstytucję uchwalił Sejm w roku ... (lata 90)
Świetlisty Szlak
hiszp. Sendero Luminoso, partia komunistyczna Peru, uwazają się za awangardę komunistyczną, skupiają ok 4200 członków, partyzantka maoistyczna, terroryści
grudniu
w ... 1989 roku sejm kontraktowy wybrany na wyborach w czerwcu uchwala nowelizację konstytucji: orzeł w koronie, koniec gospodarki centralnie planowanej i przyjaźni z ZSRR
Hezbollah
arab. Partia Boga, istniejąca od 1982 partia uznawana za terrorystyczną Libanu
kwietniu
w ... 1989 pierwsza nowelizacja konstytucji: zmiana nazwy państwa i zniesienie systemu monopartyjnego - wynik obrad Okrągłego Stołu, 2 miesiące potem wybory do Sejmu
1952 1976
konstytucja PRL była z roku ..., a w roku ... wprowadzono zmiany dodając zapis o przewodniej roli partii komunistycznej
Tamilskie Tygrysy
Prowadzą wojnę domową o utworzenie państwa na północy Cejlonu. W 1991 zamordowali premiera Indii, współdziałają z Al-Kaidą, działali w latach 1976-2009 - rozbici przez rząd
ISIS
samozwańczy kalifat ogłoszony w 2014 roku na terytorium państwowym Iraku i Syrii, dzihadystyczne quasi-państwo, samozwańczy kalif: Abu Bakr al-Baghdadi
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Powstała w 1964, organizacja terrorystyczna, walczą o wyzwolenie Palestyny spod władzy Izraela, od 2004 (nowy przywódca) ich działalność mniej radykalna
Rządu
kompetencje ... to: kierowanie polityką wewn. i zewn., inicjatywa ustawodaw., projekt ustawy budżetowej, rozporządzenia i zarządzenia, kontrola rządowej adm. terenowej
czynniki
język, terytorium, pochodzenie, więzy krwi, kultura, świadomość, symbole to .... narodotwórcze
ekonomiczna
koncepcja ... powstania narodu - powstaje w wyniku wspólnego gospodarowania na danym terenie
polityczna
koncepcja ... powstania narodu - powstaje w wyniku posiadania lub DĄŻENIA do posiadania wspólnych struktur państwowych (więc i Polacy, i Kurdowie)
antropologiczna
koncepcja ... powstania narodu - kształtuje go język kultura i świadomość tworząca naród
Warszawie
partie polityczne rejestruje sąd okręgowy w ...
politycznych
Anglicy i Francuzi to przykład narodów ...
etniczno-kulturowych
Białorusini i Litwini to przykład narodów ...
społeczeństwa obywatelskiego
filary ... to demokracja, konstytucja i praworządność oraz kontrola władzy
zwykłe rejestrowe
stowarzyszenie ... bez numeru KRSu, nie może zarabiać i powołują 3 osoby, a .... 15 osób, ma KRS i może zarabiać
stowarzyszenia
... to Caritas, PCK, Europa jest prosta, Dziennikarzy Polskich, Pisarzy Polskich, Filmowców Polskich
recall
prawo obywateli do odwoływania urzędników pochodzących z wyborów powszechnych. Do odwołania wystarczy zebranie odpowiedniej liczby podpisów, dotyczy najczęściej władz lokalnych. Obecnie stosowany jest w niektórych stanach USA oraz w państwach Ameryki Południowej. PARLAMENT MOŻNA TAK ODWOŁAĆ W LIECHTENSTEINIE
invocatio dei
łac. odwołanie do Boga, zwykle przez prawodawcę w akcie prawnym, szczególnie konstytucji
fundacje
... to Wielka Ork. Św. Pom., im. S. Batorego, Słoneczko, Nie jesteś sam
fundacja
... ma 1 fundatora, a więc może być złożona tylko z 1 osoby, a stowarzyszenie musi mieć wiele osób, bo składki - sposób finansowania
kultury politycznej
1. tradycje, 2. wartości moralne/etyka 3. system polityczny to 3 elementy ...
obowiązki
.... obywatela RP to 1. płacenie podatków, 2. postępowanie wg prawa, 3. wierność ojczyźnie, 4. obrona ojczyzny, 5. dbałość o środowisko
Chauvin
nazwisko żołnierza Napoleona, od którego jest określenie szowinista
ubi bene, ibi patria
[łac.] gdzie mi dobrze, tam ojczyzna - słowa Cycerona, myśl kosmopolitów
bet chaim bet kwarot bet olam
nazwa hebrajska na cmentarz żydowski (nie kirkut, ani pogardliwie "okopisko") tylko dom zycia, dom grobów czy dom życia wiecznego
progi
mniejszości narodowych w Polsce nie obowiązują ... wyborcze, co ułatwia im się reprezentować w np. Sejmie
2005
podstawowa ustawa regulująca status mniejszości narodowych w Polsce to Ustawa z dnia ... [podaj rok] o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (prawo do nauki języka, gdzie ponad 20% gminy tam "język pomocniczy" - tablice drogowe, zachowanie tożsamości kulturowej, nauka w swoim języku)
9 4
w Polsce jest ... mniejszości narodowych i ... etniczne (Polacy~94%, m. nar. ~2% reszta - nieokreślone)
1991
Polska podpisuje Konwencję genewską i Protokół nowojorski
1951
z kiedy Konwencja genewska
imigranci
z Ukrainy np. w Polsce są ... a uchodźcy np. Czeczeni lub z byłych krajów ZSRR (uchodźcy mają status na podstawie Ustawy z 2003r. o udzielaniu uchodźcom ochrony na terytorium RP)
arbitraż
w mediacjach wynik nie jest wiążący, a tu werdykt trzeciej osoby ma być wiążący
negocjacje
dobrowolne rozmowy podjęte przez 2 strony by zażegnać konflikt
intifada
nazwa na powstanie Palestyńczyków przeciwko okupacji Izraela
ius soli
łac. prawo ziemi
ius sanguinis
łac. prawo krwi
Prezydent RP
naturalizuje poprzez nadanie
wojewoda
naturalizuje poprzez uznanie (co najmniej 3 lata pobytu)
odzyskanie
tzw. REINTEGRACJA - naturalizacja poprzez ... nadaje minister spraw wewn., kiedyś w wypadku po rozwodzie z małżeństwa, ale dziś MAŁŻEŃSTWO z cudzoziemcem nie odbiera polskiego obywatelstwa
wniosek
można utracić polskie obyawtelstwo na ... własny i za zgodą prezydenta (gdy ma się już 2. lub jego przyrzeczenie oraz nie toczy się wzgledem danej osoby proces sądowy)
mundurowej
w Polsce można miec podwójne obywatelstwo, ale nie można służyć w żadnej służbie .... ani posługiwać się dokumentami innego kraju
obywatelskie
społeczeństwo ... charakt.: działalność polityczna bez impulsu ze strony państwa, samoorganizowanie się, jeśli reżim totalitarny to podejmowana walka z nim
nieposłuszeństwa
civil disobediance, cechami obywatelskiego ... są: jawność, bezprawność, niestosowanie przemocy, gotowość na karę
kapitał społeczny
ma charakter dobra publicznego, są to normy sprzyjające solidaryzmowi, obywatelskie nastawienie wobec innych członków społeczeństwa, objawia się w opiece nad bliskimi i w chęcie formowania stowarzyszeń, szczególnie się objawia w 3 sektorze aktywności społecznej
Atlantic Charter 1941
Określała cele polityki Wielkiej Brytanii i USA w okresie II wojny światowej i po jej zakończeniu oraz zasady powojennych stosunków międzynarodowych, podpisana przez Churchilla i Roosevelta w ... roku na krążowniku HMS Price of Wales, nie chcieli nabytków teryt., państwa wg woli narodów, otwarte morza i oceany, równość gospodarcza wszystkich
San Francisco 1945
w ... w roku ... powstaje ONZ (50 państw), przejmują wszystko od Ligi Narodów, siedziby: New York, Wiedeń, Genewa
Palau
nazwa ostatniej zdekolonizowanej (1994) wyspy na Pacyfiku, po której Rada Powiernicza ONZ zawiesza swą działalność
United Nations High Commissioner for Human Rights
UNHCHR, w Genewie od 1993 r., - rozwiń skrót
International Labour Organization
organizacja od 1919 (traktat paryski) z siedzibą w Genewie afiliowana przy ONZ w 1945, dostała Nobla pokojowego
Ban Ki-moon
sekretarz generalny ONZ wybrany przez Radę Bezpieczeństwa ONZ na drugą kadencję w 2011 (5 lat) (koreańczyk)
Universal Postal Union
organizacja ONZ z siedzibą w Bernie, istnieje od 1874
World Health Organization
powstała w 1948 z siedzibą w Genewie agenda ONZ
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNESCO, z siedzibą w Paryżu, istniejąca od 1946, pierwszym sekretarzem Julian Huxley
Food and Agriculture Organization of the United Nations
FAO, organizacja ONZ w Rzymie od 1945
United Nations International Children’s Emergency Fund
UNICEF, 1953 United Nations Children’s Fund, istnieje od 1946 w siedzibą w Nowym Jorku
United Nations High Commissioner for Refugees
UNHCR, istnieje od 1950 w Genewie, dwa razy urząd dostał Nobla pokojowego
Millennium Development Goals
ang. Milenijne Cele Rozwoju (MDG) 8 celów ONZ 2000-2015, nieudane
August Comte
termin socjologia wprowadził ...
Carl Gustav Jung
podziału na introwertyków i ekstrawertyków, a także kompleks Elektry opisał ...
osobowości
składnikami ... są temperament, wartości, mentalność, tożsamość, postawa, zdolności, potrzeby i inteligencja
aksjologia
dział filozofii gdzie docieka się na temat wartości
więzi społeczne
... powstają w wyniku styczności przestrzennej, psychicznej i społecznej (i dzielą się na naturalne, stanowione i zrzeszeniowe)
odwrócona
socjalizacja ... gdy młodsze pokolenie pomaga starszemu się wdrożyć
normy społeczne
mogą być (formalne i nieformalne) religijne, obyczajowe, moralne, prawne i zawodowe, są przejawem internalizacji a więc kontroli społecznej
anomia
pojęcie Emila Durkheima - dziwny stan niepewności jednostki wynikający z braku doprecyzowania norm kierujących życiem - jedno z zagroże, z dewiacją i patologią, dla ładu społecznego
Y
pokolenie ... to pierwsze pokolenie skomputeryzowanego życia
instytucja społeczna
pojęcie H. Spencera, grupa osób, której społeczeństwo poleciło wykonanie jakiegoś zadania
funkcje
instytucje społeczne (polit., ekonom., socjal., relig.) mają ... zapspokajania potrzeb członków zbiorowości, zapewniania zbiorowości ciągłości, regulowania i integrowania
koncyliacja
sposób rozwiązywania konfliktu przez komisję, która proponuje polubowne rozwiązanie konfliktu
funkcje
grupy społeczne mają ... poglądową, wartościującą, motywacyjną, kontrolną, represyjną
repulsja
odraza, niechęć do czegoś
antykonformizm
skrajny nonkonformizm, postępowanie wbrew normom z zasady
konformizm
zmiana zachowania spowodowana rzeczywistą lub wyobrażoną presją
oportunizm
postępowanie zgodnie z zaistniałymi warunkami celem nabycia jakichś korzyści
cechy
3 osobowy skład, cele, wartości, strukturę, odrębność to ... grupy społecznej
poliandria
w Tybecie i krajach afrykańskich występujący (model rodziny)....
poliginia
w krajach arabskich występuje ... (model rodziny)
matrylinearnie
u żydów dziedziczy się ...
endogamiczne
plemiona afrykańskie i kasty w Indiach są przykładem gdzie obserwujemy małżeństwa ... w opozycji do tzw. mezaliansów
przysposobienie
adopcja to inaczej ... i od 13 roku życia potrzeba zgody dziecka, w świetle prawa jest na równi z rodzonymi wszystkimi
zstępnych
krewni dzielą się na wstpenych (od których się dziedziczy) i ... (którym daje się co dziedziczyć)
funkcje
... rodziny to prokreacyjna, socjalizacyjna, kulturowa, kontrolna, ekonomiczna
atomowa
rodzina w której członkowie żyją poza rodziną tzn. zaspokajają swoje potrzeby i rozwijają się poza nią
amorficzne
społeczeństwo pierwotne, proste, niezłożone to społeczeństwo...
morficzne
rozwinięte i złożone społeczeństwo jest ...
elementy
... struktury społecznej to struktura zawodowa, demograficzna, klasowa, warstwowa
ekonomiczny
klasa różni się od warstwy społecznej tym, że najważniejszym czynnikiem porządkującym jest czynnik ...
ukryte
bezrobocie, które nie jest wykazywane w oficjalnej ewidencji statystycznej
relatywne
ubóstwo ... wynikające z poziomu życia innych i dystansu między nimi
absolutne
ubóstwo ... gdzie ma się na swoje wydatki dziennie mniej niż równowartość 1 dolara, żyje tak ok 2 mld ludzi
subiektywne
ubóstwo ... deklarowane przed respondentów, postrzeganie się jako ubogiego
ustawowe
ubóstwo ... pozwalające ubiegać się o świadczenia pieniężne/pomoc socjalną
Eurostat
Urząd Statystyczny Unii Europejskiej
horyzontalna
ruchliwość ... zmiana, ale przy zachowaniu dotychczasowego statusu społecznego
wertykalna
ruchliwość ... polegająca na awansie lub degradacji społecznej
deportacja
przymusowe przesiedlenie poza granice państwa (rodzaj ruchliwości poziomej: migracji zewnętrznej)
impatriacja
przesiedlenie do ojczyzny potomków obywateli państwa urodzonych za granicą (rodzaj ruchliwości poziomej: migracji zewnętrznej)
repatriacja
powrót do państwa osób przymusowo wydalonych z niego (rodzaj ruchliwości poziomej: migracji zewnętrznej)
reemigracja
powrót z emigracji (rodzaj ruchliwości poziomej: migracji zewnętrznej)
teorie
linearna, cykliczna, dychotomiczna (od małych grup do dużych poprzez ekonomię) to ... rozwoju historycznych form organizacji społeczeństwa
fazy
... organizacji społeczeństwa: pierwotna, feudalna, industrialna, postindustrialna
współczesnego
określenia: informacyjne, masowe, globalne, otwarte (Platon chciał zamkniętego), wolnego czasu, konsumpcyjne to określenia ... społeczeństwa
2005
rok pierwszych demokratycznych wyborów w Iraku po obaleniu Saddama Husajna - PURPUROWA REWOLUCJA, bo mieli ludzie na palcach ślad purpurowego tuszu przy głosowaniu
35
kwoty w Polsce wymagają przynajmniej ... procent dla jednej płci na każdej liście (parytet to 1:1)
zasady demokracji
pluralizm (ekonomiczny, polit., społ.), podział i równowaga władz, praworządność, konstytucyjność, suwerenność narodu, prawa człowieka i mniejszości to ....
pozytywna
wolność ... to wolność "do"
negatywna
wolność ... to wolność "od" - brak narzucania czegokolwiek
wartości demokracji
wolność, równość i niezależność (eleutheria, isegoria, autonomia) to ... + ewentualnie sprawiedliwość (łac. iustitia)
prerogatywne
państwo ... to państwo gdzie władza stoi ponad normami prawnymi, przeciwieństwo państwa prawa
balotaż
tajne głosowanie za pomocą czarnych i białych kul, obecnie głosowanie ponowne na kandydatów, którzy dostali największa liczbę głosów ale żaden nie dostał decydującej (Polska, Francja, Portugalia -> 2 tury prezydenckich)
30
wynik referendum LOKALNEGO jest wiążący jeśli weźmie w nim udział co najmniej ... % uprawnionych do głosowania
500
inicjatywę referendalną ma w Polsce ... tys. obywateli
referendum abrogacyjne
veto ludowe to tzw. ... , Włochy, Szwajcaria, Islandia - odwoływanie ustaw przez określoną grupę obywateli
referendalną
inicjatywę ... mają Rząd, 500 tys obywat, posłowie, senat (potem bezwzględną większości q 50% SEJM I SENAT i zgoda Prezydenta)
wyborczy
prawo czynne i bierne, wspieranie finansowe, zangażowanie w kampanie, wiece, zbieranie podpisów to udział obywatela w procesie ...
funkcje
kreacyjna, ustrojodawcza, ustawodawcza, kontrolna, legitymizacyjna, arbitrażowa to ... PARLAMENTU
komisje
organy pomocnicze w funkcji ustawodawczej sejmu
interpelacja
zgłoszenie PISEMNEGO pytanie do członka rządu, prezesa NBP lub NIKu - 21 dni na odpowiedź
zapytanie poselskie
w formie ustnej pytanie posła do członka rządu, prezesa NBP czy NIKu