Level 15 Level 17
Level 16

301 - 320


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sample
мостра, проба; пример; пробвам
injury
вреда, нараняване, травма
battle
битка
generation
размножаване, продължаване на рода; поколение
border
граница; гранична област
legislation
законодателство
prospect
вид, изглед, пейзаж; перспектива
suitcase
куфар
entry
влизане; вписване; зарегистриране; нещо вписано, нанесено (в търговска книга и пр.);
introduction
въвеждане; увод; запознаване; представяне
manner
начин; обноски; обичаи, нрави
investigation
разследване
debt
дълг, задължение
observation
наблюдение
wage
надница, заплата, заплащане
threat
заплаха, опасност
regulation
регулиране
drunkenness
пиянство
relief
облекчение, успокоение, помощ, подкрепление, подпомагане; вдигане на обсада; разнообразие; подправка; релеф
tradition
традиция