Level 20 Level 22
Level 21

401 - 420


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
electricity
електричество
creation
създаване; сътворяване
drawing
рисуване , чертеж , скица
shot
изстрел , кадър, чашка , глътка
request
молба, искане
neighbour
съсед
theater
театър
mechanism
механизъм
defendant
ответник
atmosphere
атмосфера
necklace
огърлица, гердан
panel
панел; юр. списък на съдебни заседатели; група експерти
deputy
заместник
strike
удрям, стачка
fashion
начин, маниер, мода
welfare
благосъстояние
leadership
водачество; ръководство
negotiation
договаряне
servant
прислужник, слуга
liability
отговорност; 2. дълг, задължение; 3. предразположение