Level 2 Level 4
Level 3

41 - 60


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
flag
знаме; увисвам, провисвам, отпускам се, падам духом
potential
възможен, потенциален, скрит
grasp
хващам; улавям, сграбчвам; схващам; хватка; хващане; власт; схватливост
operational
операционен; в действие; работещ
audible
който може да се чуе, доловим
qualified
квалифициран, подходящ; подготвен; ограничен
disturb
безпокоя ,смущавам, разстройвам
whistle
свирка; свиря (с уста), подсвирквам, изсвирвам
cable
кабел
nun
монахиня
accurate
точен , прецизен , верен
education
обучение; просвета; образование
superior
по-добър, превъзхождащ, надминаващ; a по-горен; по-висш (to);
belong
принадлежа
part-time
почасово; непълна смяна
alike
еднакъв, подобен, сходен
chronic
дълготраен, продължителен, хроничен (за болест)
afford
позволявам си, в състояние съм
responsible
отговорен (to)
amuse
забавлявам; разсмивам