Level 5 Level 7
Level 6

101 - 120


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
management
управа, ръководство, мениджмънт
dawn
зора
committee
комитет, комисия
background
фон , заден план
affair
афера, работа, дело; въпрос; воен. схватка
building
сграда; строителство
stage
сцена; платформа
meeting
събрание, среща
weapon
оръжие; защитни средства
sleeve
ръкав
situation
местоположение, положение; пост, длъжност; ситуация
manager
мениджър, ръководител
relation
връзка, отношение, зависимост
battlefield
полесражение, бойно поле
difference
разлика; различие; несъгласие
breeze
бриз, полъх
technique
техника
sale
продажба
relationship
родство; близост, връзка; съотношение, зависимост
kinship
кръвно родство