Level 2
Level 1

[第一課 相借問][Tē 1 khò Sio-tsioh-mn̄g]


67 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
lāu-su
老師
ha̍k-sing
學生
gâu-tsá
敖早
tsia̍h
lán
guán
guá
lín
i
in
伊們
khai-sí
開始
siōng-khò
上課
thiaⁿ
án-ne
按呢
khuàⁿ
ū
tha̍k
bián
kheh-kì
客氣
ta̍k-ê
逐個
tāi-ke/ta̍k-ke
大家
ngó-an
午安
buán-an
晚安
sî-kan
時間
tsit-má
現在
hā-khò
下課
tsài-huē
再會
liān-si̍p
練習
beh/bueh
sing
tsáu
sit-lé
失禮
tî-tò
遲到
būn-tê
問題
lâi
pit-gia̍p
畢業
kóng
tuā-siaⁿ
大聲
tshiáⁿ-tsē
請坐
Lāu-su, lí hó.
老師, 你好.
Lāu-su, guá thiaⁿ bô.
老師, 我聽無.
Lāu-su, guá beh sing tsáu.
老師, 我欲先走.
Lāu-su, sit-lé. Guá tî-tò.
老師, 失禮. 我遲到.
Lāu-su, guá ū būn-tê.
老師, 我有問題.
Lí tuiaⁿ ū--bô?
你聽有無?
Lí tsia̍h pá--buē/bē?
你食飽--buē/bē?
Lí hó--bô?
你好無?
Tsit-má hā-khò--buē/bē?
現在下課--buē/bē?
Lí pit-gia̍p--buē/bē?
你畢業--buē/bē?
Lí kám tha̍k liáu--ah?
你 kám 讀了--ah?
Lí kám tsia̍h-pá--ah?
你 kám 食飽--ah?
Lí kám thiaⁿ ū?
你 kám 聽有無?
Lāu-su kám lâi--ah?
老師 kám 來--ah?
Lāu-su kám tsáu--ah?
老師 kám 走--ah?
Ha̍k-sing kám lóng tâi-uân-lâng?
學生 kám lóng 台灣郎
Tshiáⁿ lí tha̍k.
請你讀.
Tshiáⁿ lí tuè guá tha̍k.
請你跟我讀.
Tshiáⁿ lí koh kóng tsit-piàn.
請你 koh 講一遍.
Tshiáⁿ kóng khah tuā siaⁿ--leh.
請講 khah 大聲--leh.
Tshiáⁿ tsē.
請坐.
Koh kóng--tsit-piàn/pái.
再講一遍.
Koh tha̍k--tsit-piàn/pái.
再讀一遍.
Koh mn̄g--tsit-piàn/pái.
再問一遍.
Koh khuàⁿ--tsit-piàn/pái.
再看一遍.