Level 4 Level 6
Level 5

THANH TOÁN HÓA ĐƠN


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
could I see the menu, please?
cho tôi xem thực đơn được không?
could we have the bill, please?
mang cho chúng tôi hóa đơn được không?
can I pay by card?
tôi có thể trả bằng thẻ được không?
do you take credit cards?
nhà hàng có nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng không?
is service included?
đã bao gồm phí dịch vụ chưa?
can we pay separately?
chúng tôi trả tiền riêng được không?
I'll get this
để tôi trả
let's split it
chúng ta chia đi
let's share the bill
chia hóa đơn đi