Level 4 Level 6
Level 5

Tono neutro - Audio


20 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
yao4 shi
mei2 guan1 xi4
xiao3 jie
hai2 shi
ke4 qi
jie3jie
dian3 xin
gan4 ma2
ming2 bai
zhi1 dao
xue2 sheng
na3 li
shi2 hou
jue2 de
yin1 wei
zhe4 li
ren4 shi
kan4 zhong4
kan4 shang
xue2 wen