Level 1 Level 3
Level 2

Δεύτερη ενότητα


288 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
η εξοχή
сельская местность
στην εξοχή
в деревне, за городом
έχω
иметь
ένας μια ένα
один
ψηλός
высокий
το δέντρο
дерево
επίσης
также, тоже, еще
το λουλούδι
цветок
τέσσερις τέσσερα
четыре
τρεις τρία
три
όλος ο
весь
όταν
когда (союз)
η πόλη
город
ταΐζω
кормить
που
1) который/которая/которое 2) где?
ζω
жить
μόνιμα
1) постоянно 2) прочно
η βεράντα
веранда, балкон
από εκεί / απ’ εκεί
оттуда
η παραλία
побережье, пляж
όπου
где (там, где)
κάνω
делать
κάνω μπάνιο
купаться
το βράδυ
вечер, вечером
μαζί
вместе
το ούζο
узо (анисовая водка)
καπνίζω
курить
κουβεντιάζω
беседовать, разговаривать
Έχουμε ένα ωραίο σπίτι στην εξοχή.
Имеем один красивый дом за городом.
Το σπίτι μας έχει ένα μεγάλο κήπο.
Наш дом имеет один большой сад.
Στον κήπο μας υπάρχουν πολλά ψηλά δέντρα και λουλούδια.
В нашем саду имеются многие высокие деревья и цветы.
Επίσης έχουμε εκεί πολλά ζώα - τέσσερις γάτες και τρεις σκύλους.
Также имеем там многих животных – четырех кошек и трех собак.
Όλες οι γάτες μας είναι μαύρες και οι σκύλοι μας μεγάλοι.
Все наши кошки (есть) черные и наши собаки большие.
Όταν μένουμε στην πόλη τα ζώα μας τα ταΐζει ένας φίλος μας που ζει στο χωριό μόνιμα.
Когда живем в городе наших животных их кормит один наш друг, который живет в деревне постоянно.
Το σπίτι μας έχει μια μεγάλη βεράντα.
Наш дом имеет одну большую веранду.
Από εκεί βλέπεις τη θάλασσα και την παραλία όπου κάνουμε μπάνιο.
Оттуда видишь море и пляж, где купаемся.
Εκεί έχουμε πολλούς καλούς φίλους.
Там имеем многих хороших друзей.
Το βράδυ πίνουμε μαζί ούζο στη βεράντα του σπιτιού μας καπνίζουμε και κουβεντιάζουμε.
Вечером пьем вместе узо на веранде нашего дома, курим и беседуем.
η εταιρεία
компания, фирма
αγοράζω
покупать
η μετοχή
акция (компании)
πλησιάζω πλησίασα
подходить, приближаться
ο χρόνος
1) время 2) год
ο αδελφός
брат
μόνο
только
η τσέπη
карман
το κλειδί
ключ
το τηλέφωνο
телефон
το φαρμακείο
аптека
το μαγαζί
магазин
το τραπέζι
стол
ο τροχονόμος
«гаишник»
η κουζίνα
1) (в разн. знач.) кухня 2) плита
προσεκτικός
внимательный
σήμερα
сегодня
δροσερός
прохладный
έξυπνος
умный
η Ευρωπή
Европа
το νοσοκομείο
больница
το δωμάτιο
комната
ο ποταμός
река
το ποντίκι
мышь
γνωστός
знакомый
ότι
что (при передаче информации); то, что
κοντά
при, около, возле, поблизости
μακριά
далеко
από εδώ / απ’ εδώ
отсюда
το ψάρι
рыба
το κέντρο
центр
η τουαλέτα
туалет
το κασετόφωνο
магнитофон
το ψυγείο
холодильник
ο φάκελος
конверт
πηγαίνω πήγα πάω
ездить, ходить
στο εξωτερικό
за границу
η κοπέλα
девушка
σπουδάζω
1) учить, давать образование 2) учиться, получать образование
η ομάδα
группа
η τσάντα
сумка
μαζί μου
с собой, вместе со мной
κάθε
каждый/каждая/каждое/каждые
η μέρα
день
γυρίζω
возвращаться
από που
откуда
ζω
жить
οι γονείς
родители
η οικογένεια
семья
τα αδέλφια
братья и сестры (собират.)
δηλαδή
то есть
επτά
семь
εσείς
вы
εμείς
мы
φυσικά
естественно
αφού
1) после того как (с аористным сослагательным наклонением) 2) раз уж, если уж 3) поскольку, ведь
παντρεμένος
женатый, замужем
εγώ
я
γι’ αυτό
поэтому, так что
όχι
нет (при ответе), не
και τόσο
так уж
πως
как, на чем
μερικές φορές
иной раз, иногда
οι δουλειές
дела
Τι τον έχεις;
Кто он тебе?
ο θείος
дядя
γράφω
писать
τηλεφωνώ
звонить по телефону
η εβδομάδα
неделя
Από που είσαι Γιώργο;
Откуда (ты) есть, Йоргос?
Που ζουν οι γονείς σου;
Где живут твои родители?
Είμαι από την Καβάλα εκεί ζουν και οι γονείς μου.
(Я) есть из Кавалы, там живут и мои родители.
Είστε μεγάλη οικογένεια;
(Вы) есть большая семья?
Έχεις αδέλφια;
Имеешь братосёстер?
Ναι έχω τέσσερα αδέλφια – έναν αδελφό και τρεις αδελφές.
Да, имею четверых братосёстер – одного брата и трех сестер.
Δηλαδή πόσοι είστε όλοι;
То есть сколькие (вы) есть все?
Είμαστε εφτά.
(Мы) есть семеро.
Εσείς;
Вы?
Εμείς δεν είμαστε μεγάλη οικογένεια.
Мы не есть большая семья.
Έχω μόνο μια αδελφή.
Имею только одну сестру.
Την βλέπεις συχνά;
Ее видишь часто?
Φυσικά αφού μένουμε στο ίδιο σπίτι.
Естественно, поскольку живем в одном и том же доме.
Μένετε με τους γονείς σας;
Живете с вашими родителями?
Ναι μένουμε μαζί.
Да, живем вместе.
Εμείς όμως δεν μένουμε μαζί γιατί όλα τα αδέλφια μου είναι παντρεμένα εγώ σπουδάζω και γι’ αυτό μένω εδώ στη φοιτητική εστία.
Мы, однако, не живем вместе, потому что все мои братосёстры (есть) женаты/замужем, я учусь и поэтому живу здесь в студенческом общежитии.
Πηγαίνεις συχνά στους γονείς σου;
Ездишь часто к своим родителям?
Όχι και τόσο συχνά.
Не так уж часто.
Πως πηγαίνεις στην Καβάλα;
Каким образом ездишь в Кавалу?
Με το τραίνο.
Поездом.
Μερικές φορές όμως πηγαίνω εκεί με τον Παύλο με το αυτοκίνητό του.
Иной раз, однако, езжу туда с Павлом его машиной.
Ο Παύλος έχει δουλειές στην Καβάλα και πηγαίνει εκεί συχνά.
Павел имеет дела в Кавале и ездит туда часто.
Τι τον έχεις τον Παύλο;
Кем тебе приходится Павел?
Τον έχω θείο.
Его имею дядей.
Δηλαδή βλέπεις συχνά τα αδέλφια σου;
То есть видишь часто твоих братосёстер?
Τον αδελφό μου τον βλέπω συχνά τις αδελφές μου όμως όχι γιατί μένουν μακριά και από την Αθήνα και από την Καβάλα.
Моего брата его вижу часто, моих сестер, однако, нет, потому что живут далеко и от Афин, и от Кавалы.
Γράφεις συχνά στις αδελφές σου;
Пишешь часто твоим сестрам?
Όχι αλλά τηλεφωνώ σ’ όλα τα αδέλφια μου κάθε βδομάδα.
Нет, но звоню всем моим братосёстрам каждую неделю.
το ξενοδοχείο
гостиница
ο κόσμος
1) мир, вселенная 2) народ, люди
η πατρίδα
родина
το αεροπλάνο
самолет
το στυλό
ручка
τα Αγγλικά
английский язык
δίνω έδωσα
давать
συνήθως
обычно
λέω είπα πω
1) говорить, рассказывать, сообщать 2) называть, именовать
ακούω
1) слушать, выслушивать 2) слышать
τρώω έφαγα φάω
есть, кушать
το παγωτό
мороженое
αρέσω
нравиться
ο πεθερός
тесть/свекор
η πεθερά
теща/свекровь
ο γαμπρός
зять (муж дочери и сестры)
η νύφη
сноха/невестка (жена сына и жена брата)
ο κουνιάδος
шурин/деверь (брат жены/мужа)
η κουνιάδα
свояченица/золовка (сестра жены/мужа)
ο παππούς
дед
η γιαγιά
бабушка
ο ξάδελφος
двоюродный брат
η ξαδέλφη
двоюродная сестра
τα ξαδέλφια
двоюродные братья и сестры
ο ανιψιός
племянник
η ανιψιά
племянница
ο εγγονός
внук
η εγγονή
внучка
δεν τον έχω τίποτα
он мне никто
απλά
просто
άρα
следовательно, значит
μα
но; но/да ... же ... (союз, ставится на первом месте во фразе)
μεγαλύτερός μου
старше меня
μικρότερός μου
младше меня
είκοσι
двадцать
τα χρόνια
годы
έτσι
так
βράζει και χύνεται
"кипит и утекает" (на вопрос "как дела?")
το ιστορικό
1) история, ход 2) история болезни
το επίθετο
фамилия
Ποιο είναι το μικρό σου;
Как твое имя?
χύμα στο κύμα
неразбериха, куча мала
ο φύλακας
охранник
ο διευθυντής
директор
Να σου ζήσει!
"Пусть живет" (пожелание новорожденному)
Να τον χαίρεσαι!
"Чтоб ты на него радовалась (-лся)"
βρίσκεται
находиться
με το τραίνο
поездом, на поезде
ο όροφος
этаж
το περίπτερο
киоск, павильон, беседка (любой навес на подпорках)
μαγειρεύω
готовить (еду)
το ξύλο
дерево (материал), палка, деревяшка
ξύλινος
деревянный
τα οινοπνευματώδη
алкогольные напитки
το οινοπνεύμα
спирт
η μονοκατοικία
частный дом (на одну семью)
η πολυκατοικία
многоквартирный дом
η μεζονέτα
дом на одну-четыре квартиры
κάνω επίσκεψη
"делать визит", ходить в гости
μου κάνουν επίσκεψη
ходят ко мне в гости
η γούνα
шуба
γούνινος
пушистый
κάνω ηλιοθεραπεία
загорать
μαυρίζω
"чернеть", загореть
η όχθη
берег пресноводного водоема
ο γάτος / το γατί
кот
μαζεύω
собирать
το οικόπεδο
участок под застройку
ο λαχανόκηπος
огород
φυτεύω
выращивать (о растении)
το λαχανικό
овощ
ο ανθόκηπος
цветник
τα χόρτα
трава
το παράθυρο
окно
κάνω βόλτα
совершать прогулку, гулять
το δείπνο
ужин
η συκή
инжир (дерево)
το σύκο
инжир (плод)
λέω το σύκο σύκο και το σκάφι σκάφι
"называть инжир инжиром, а корыто корытом", называть вещи своими именами
ο λοτός
хурма
η δάφνη
лавровое дерево
το φουντούκι
фундук
κάνω παρέα με
общаться в компании, водиться с
η αγορά
рынок, рыночная площадь
η λαϊκή αγορά
рынок (на селе)
το καφενείο
кафе
πέτρινος
каменный
με τη ζέστη
на жаре, в жару
η απόσταση
расстояние
ποια είναι η απόσταση
какое расстояние (качественная оценка)
απέχω
отстоять, быть на удалении
ποιο απέχει
насколько далеко
δεν ξέρω που μένει και πως ζει
не знаю где и как живет
μικρέ
обращение к молодому человеку
μεγάλε
обращение к немолодому официанту
κοπελιά
обращение к молодой женщине
νεαρέ
молодой человек! (обращение)
φίλε
нейтральное обращение к обслуживающему персоналу
γιατρέ
обращение к врачу
ο κουμπάρος
кум
η κουμπάρα
кума
ο συμπέθερος
"сотесть", сосвекр"
οι συγγενείς
родственники
μάτια σου δεκατέσσερα
"чтоб у тебя было 14 глаз", смотри в оба
οι δικοί μας κερδίζουν
"наши" выигрывают
Καλή πρωτοχρονιά!
С Новым Годом!
σε διπλανό σπίτι
в соседнем доме
ο ένας τον άλλο
"один другого", друг друга
η μια την άλλη
"одна другую", друг друга
σε απόσταση δέκα λεπτών
в десяти минутах (о расстоянии)
σε απόσταση δύο στάσεων
в двух остановках (о расстоянии)
θέλει ΧΧΧ λεπτά
занимает ХХХ минут
ο κατασκευαστής
строитель, занятый в строительной отрасли
δεν είναι αλήθεια
это неправда
δεν ισχύει
это недействительно, не так
η σύνταξη
1) пенсия 2) составление (плана и т.п.) 3) редактирование, редакция 4) синтаксис 5) строй
ο συνταξιούχος
пенсионер
κυκλοφορώ
перемещаться
η οικειακή βοηθός
"домашняя помощник", домработница
το σχολείο
школа
οδηγώ
водить машину
η πυρηνική οικογένεια
"ядерная семья" (мама, папа, один ребенок)
η καθαρίστρια
горничная, уборщица
χωριστά
1) отдельно, раздельно, врозь, порознь 2) кроме, не считая
χωριστά από
отдельно от
ο μπαμπάς
папа
ο μπαμπάκας
папочка
και όλοι οι άλλοι
все остальные
η νοικοκυρά
домохозяйка, хозяйственная женщина
ο νοικοκύρης
"домохозяин", хозяйственный
δύο
два
πέντε
пять
έξι
шесть
οκτώ
восемь
εννέα
девять
δέκα
десять
έντεκα
одиннадцать
δώδεκα
двенадцать
δεκατρείς δεκατρία
тринадцать
δεκατέσσερις δεκατέσσερα
четырнадцать
δεκαπέντε
пятнадцать
δεκαέξι
шестнадцать
δεκαεπτά
семнадцать
δεκαοκτώ
восемнадцать
δεκαεννέα
девятнадцать
ο μήνας
месяц
ή
или
το εικοσιτετράωρο
сутки
η ώρα
1) час 2) время (измеряемое количество, момент)
ήδη
уже
ο λαός
народ (как совокупность граждан)
κύριε
обращение к мужчине
κύρια
обращение к женщине