Level 4 Level 6
Level 5

5 nét (95 - 117)


23 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
màu đen huyền, huyền bí
đá quý, ngọc
quả dưa
ngói
ngọt
sinh đẻ, sinh sống
dùng
ruộng
đơn vị đo chiều dài, tấm (vải)
bệnh tật
gạt ngược lại, trở lại
màu trắng
da
bát dĩa
mắt
cây giáo để đâm
cái tên, mũi tên
đá
示 / 礻
chỉ thị, thần đất
vết chân, lốt chân
lúa
hang, lỗ
đứng, thành lập