Level 2
Level 1

Level 1


89 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
achieve
başarmak, yerine getirmek
advocate
savunmak
allocate
tahsis etmek, ayırmak
anticipate
beklemek,ummak
attain
(amacına) ulaşmak, erişmek, elde etmek
benefit
yarar sağlamak
boost
artırmak
breathtaking
harika, muhteşem
broaden
genişletmek
carry out
yürütmek, uygulamak, yerine getirmek
chief
temel
compulsory
zorunlu
conceive
kafasında oluşturmak, düşünmek
constitute
oluşturmak
controversial
tartşmalı
deal with
ele almak, uğraşmak, mücadele etmek
depend on
bağlı olmak
deteriorate
kötüye gitmek, kötüleşmek
determine
karar vermek
dispute
tartışma
eager
hevesli, istekli
ease
rahatlatmak, yatıştırmak
eligible
nitelikli, adaylık için tercih edilir nitelikte
extensive
geniş çapta, yaygın, detaylı
facilitate
kolaylaştırmak
fulfill
yerine getirmek
fundamental
esas, temel, başlıca
gain
kazanç
gather
biraraya gelmek / getirmek
multiply
artmak, çoğalmak
neglect
ihmal etmek, göz ardı etmek
negotiate
görüşmelerde bulunmak, pazarlık etmek, tartışmak
nominate
aday göstermek, atamak
notice
dikkat etmek(farkına varmak)
obtain
sağlamak, elde etmek
occur
meydana gelmek
outcome
sonuç, netice
overcome
üstesinden gelmek
overlook
gözardı etmek
prohibit
yasaklamak
prove
sonunda ... olduğu ortaya çıkmak
provide
sağlamak, temin etmek
punish
cezalandırmak
purchase
satın almak
reinforce
kuvvetlendirmek, sağlamlaştırmak
renew
yenilemek, canlandırmak
require
gerektirmek, ihtiyaç duymak
resign
istifa etmek, ayrılmak
resist
direnmek, karşı çıkmak
restrict
sınırlamak, kısıtlamak
retain
korumak, sürdürmek, devam ettirmek
reveal
ifşa etmek, açığa vurmak, açıklamak
substitute
yerine geçmek, yerini almak
succeed in
başarılı olmak, başarmak
suspend
ertelemek, askıya almak
sustain
devam ettirmek, ayakta tutmak
tackle
ele almak, uğraşmak, mücadele etmek
take something into account
birşeyi hesaba katmak
terminate
bitirmek, sona erdirmek
tremendous
şahane, muhteşem, çok büyük
trivial
tırıvırı, önemsiz
undertake
girişmek, başlatmak, üstlenmek
urge somebody to do something
...nin bir şey yapmasını istemek
utilize
kullanmak, faydalanmak
vanish
ortalıktan yok olmak, sıvışmak, gözden kaybolmak
weaken
zayıflatmak
withdraw
geri çekmek, geri çekilmek
withstand
dayanmak, karşı koymak
even if
-se bile
much as
her ne kadar ... ise de
apart from
-in dışında / -in haricinde
although
-masına rağmen / -sine karşın
even so
yine de / bununla birlikte
regardless of
-meksizin / -ne olursa olsun / -gözetmeksizin
so that
öyle ... ki / o kadar ... ki
such that
öyle ... ki / o kadar ... ki
thanks to
sayesinde (+)
due to
yüzünden / sebebiyle
slightly
kısmen, az oranda, nispeten
barely
zar zor, ancak, çok çok az, hemen hemen hiç
by the time
-ıncaya kadar
as soon as
-ır ... maz
until
-e kadar
when
-de / -da
before
önce
after
sonra
steadily
durmadan, boyuna, istikrarlı bir şekilde
roughly
yaklaşık olarak, kabaca, tahminen
permanently
kalıcı olarak, devamlı olarak, temelli olarak