Level 18 Level 20
Level 19

New words(010116)


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absorb
emmek, içine çekmek
attribute sth. to sth.
bir şeyin nedenini başka bir şeye yormak
ban
yasaklamak, men etmek
come across
karşılaşmak
come up against
karşılaşmak, karşı karşıya kalmak (problem,zorluk)
demolish
yıkmak, yok etmek
designate
atamak, tayin etmek
exchange
değiştirmek
exert
(yetki, güç) uygulamak, kullanmak
frighten
korkutmak, ürkütmek
frustrate
hayal kırıklığına uğramak
implement
yürütmek, uygulamaya koymak (kanun, sistem, plan)
inherit
miras olarak almak
injure
yaralamak, zarar vermek, incitmek
intricacy
karmaşıklık
liability
yükümlülük, sorumluluk
maltreat
kötü muamele etmek, eziyet etmek
mitigate
dindirmek, azaltmak (acı,şiddet)
astonish
şaşırtmak, hayrete düşürmek
deserve
haketmek, layık olmak
perfectly
eksiksiz, mükemmel, kusursuz biçimde
deeply
çok, son derece, içten, derinlemesine